ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล../add_file/ขอข้อมูล
ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : EX62c0tTue30908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dNvEWrkTue31117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pggCyeKTue34048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน  มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
 
  1.  พัฒนาตำบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  (มาตรา  66)
  2.  มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา  67  ดังนี้ 
 
     (1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก
 
     (2)  รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย
 
        และสิ่งปฏิกูล
 
   (3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 
   (4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒธรรม
   (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุและพิการ  
   (7)  คุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (8)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 
3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา  68  ดังนี้
 
    (1)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร
    (2)  ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    (3)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
    (4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
    (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์
    (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
    (7)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
    (8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
    (9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ  อบต.
    (10) ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
    (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
    (12) การท่องเที่ยว
    (13) การผังเมือง
 
อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  กำหนดให้  อบต.  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา  16  ดังนี้
 
   (1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   (2)  การจัดให้มี  และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ
   (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้ามและที่จอดรถ
   (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
   (5)  การสาธารณูปการ
   (6)  การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ
   (7)  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
   (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   (9)  การจัดการศึกษา
   (10) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส
   (11) การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   (13) การจัดให้มี  และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   (14) การส่งเสริมกีฬา
   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   (18) การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย
   (19) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล
   (20) การจัดให้มี  และควบคุมสุสาน  และฌาปรสถาน
   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
   (23) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่น ๆ
   (24) การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (25) การผังเมือง
   (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   (28) การควบคุมอาคาร
   (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
 
 
 
file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน  มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
 
  1.  พัฒนาตำบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  (มาตรา  66)
  2.  มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา  67  ดังนี้ 
 
     (1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก
 
     (2)  รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย
 
        และสิ่งปฏิกูล
 
   (3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 
   (4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒธรรม
   (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุและพิการ  
   (7)  คุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (8)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 
3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา  68  ดังนี้
 
    (1)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร
    (2)  ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    (3)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
    (4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
    (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์
    (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
    (7)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
    (8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
    (9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ  อบต.
    (10) ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
    (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
    (12) การท่องเที่ยว
    (13) การผังเมือง
 
อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  กำหนดให้  อบต.  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา  16  ดังนี้
 
   (1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   (2)  การจัดให้มี  และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ
   (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้ามและที่จอดรถ
   (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
   (5)  การสาธารณูปการ
   (6)  การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ
   (7)  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
   (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   (9)  การจัดการศึกษา
   (10) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส
   (11) การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   (13) การจัดให้มี  และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   (14) การส่งเสริมกีฬา
   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   (18) การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย
   (19) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล
   (20) การจัดให้มี  และควบคุมสุสาน  และฌาปรสถาน
   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
   (23) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่น ๆ
   (24) การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (25) การผังเมือง
   (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   (28) การควบคุมอาคาร
   (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
 
 
 
../add_file/
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน  มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
 
  1.  พัฒนาตำบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  (มาตรา  66)
  2.  มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา  67  ดังนี้ 
 
     (1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก
 
     (2)  รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย
 
        และสิ่งปฏิกูล
 
   (3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 
   (4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒธรรม
   (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุและพิการ  
   (7)  คุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (8)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 
3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา  68  ดังนี้
 
    (1)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร
    (2)  ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    (3)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
    (4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
    (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์
    (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
    (7)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
    (8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
    (9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ  อบต.
    (10) ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
    (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
    (12) การท่องเที่ยว
    (13) การผังเมือง
 
อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  กำหนดให้  อบต.  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา  16  ดังนี้
 
   (1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   (2)  การจัดให้มี  และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ
   (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้ามและที่จอดรถ
   (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
   (5)  การสาธารณูปการ
   (6)  การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ
   (7)  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
   (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   (9)  การจัดการศึกษา
   (10) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส
   (11) การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   (13) การจัดให้มี  และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   (14) การส่งเสริมกีฬา
   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   (18) การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย
   (19) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล
   (20) การจัดให้มี  และควบคุมสุสาน  และฌาปรสถาน
   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
   (23) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่น ๆ
   (24) การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (25) การผังเมือง
   (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   (28) การควบคุมอาคาร
   (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
 
 
 

ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน 

เบอร์โทร 080-0127599

(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน

เบอร์โทร 065-3235956

(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน 

เบอร์โทร 080-0127599

(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน

เบอร์โทร 065-3235956

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน 

เบอร์โทร 080-0127599

(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน

เบอร์โทร 065-3235956

../add_file/

(นายชาติชาย จิตรอารีย์)
นายก อบต.น้ำหมาน 

เบอร์โทร 080-0127599

(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)
ปลัด อบต.น้ำหมาน

เบอร์โทร 065-3235956


ชื่อไฟล์ :

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3

ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ยหมู่ที่ 3 เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน และใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในจังหวัดเลย มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26.5 ล้าน ลบ.ม. อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 12 กม. ซึ่งปัจจุบันประชาชนบ้านโป่งเบี้ยได้รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มแพขึ้นมา เพื่อบริการล่องแพ อาหาร เครื่องดื่ม แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องแพชมธรรมชาติ โดยมีกลุ่มแพทั้งหมด จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแพบ้านโป่งเบี้ย และกลุ่มแพพอเพียง มีแพให้บริการทั้งหมด จำนวน 45 ลำ รายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3

ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ยหมู่ที่ 3 เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน และใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในจังหวัดเลย มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26.5 ล้าน ลบ.ม. อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 12 กม. ซึ่งปัจจุบันประชาชนบ้านโป่งเบี้ยได้รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มแพขึ้นมา เพื่อบริการล่องแพ อาหาร เครื่องดื่ม แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องแพชมธรรมชาติ โดยมีกลุ่มแพทั้งหมด จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแพบ้านโป่งเบี้ย และกลุ่มแพพอเพียง มีแพให้บริการทั้งหมด จำนวน 45 ลำ รายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
../add_file/

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3

ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ยหมู่ที่ 3 เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน และใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในจังหวัดเลย มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26.5 ล้าน ลบ.ม. อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 12 กม. ซึ่งปัจจุบันประชาชนบ้านโป่งเบี้ยได้รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มแพขึ้นมา เพื่อบริการล่องแพ อาหาร เครื่องดื่ม แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องแพชมธรรมชาติ โดยมีกลุ่มแพทั้งหมด จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแพบ้านโป่งเบี้ย และกลุ่มแพพอเพียง มีแพให้บริการทั้งหมด จำนวน 45 ลำ รายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 

ชื่อไฟล์ :

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 
*****************************
 
ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร
 
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลอื่น 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลกกดู่, เสี้ยว, เมือง, นาอาน, กกทอง
 
สภาพภูมิศาสตร์
 
ตำบลน้ำหมานมีพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ระดับ 200 - 400 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง เป็นภูเขาเตี้ยเป็นลอนลูกคลื่น ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
 
และมีแม่น้ำสายสำคัญจำนวน 3 สาย คือ ห้วยน้ำหมาน , ห้วยสีเสียด , ห้วยส้าน ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ
 
ระยะทางที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร
 
เนื้อที่
ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ดังนี้
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกดู่
ทิศใต้มี อาณาเขตติดต่อกับตำบลเสี้ยว
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมือง และตำบลนาอาน
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกทอง
 
ที่ดิน/ที่สาธารณประโยชน์
ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- พื้นที่ทางการเกษตร 18,472 ไร่
- พื้นที่การประมง 7,640 ไร่
- พื้นที่สาธารณประโยชน์ 199 ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัย 913 ไร่
- พื้นที่ป่าไม้ ห้วยหนอง คลองบึง 14,500 ไร่
- พื้นที่อื่นๆ 3,901 ไร่
 
การคมนาคม / การสื่อสาร
ตำบลน้ำหมานมีเส้นทางติดต่อกับอำเภอเมืองเลย โดยใช้เส้นทางต่าง ๆ ดังนี้
1. ถนนสายโป่งเบี้ย – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง, ออกสู่ถนนสายเลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี
2. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – หนองผักก้าม ระยะทาง 11 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยาง 
5 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง
3. ถนนสายส้าน – ออกถนนทางหลวงจังหวัดเลย – อำเภอท่าลี่ ตรงกิโลเมตรที่ 23 บ้านท่าเปิบ 
ตำบลกกดู่ เข้าสู่อำเภอเมืองเลย ระยะทาง 27 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี
4. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง – ออกสู่ถนน เลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 
12 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี
 
แหล่งท่องเที่ยว
ตำบลน้ำหมานมีแหล่งท่องเที่ยวของตำบล 3 แห่ง คือ
1. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน จัดตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2533 มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26 ล้าน ลบ.ม. ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีกลุ่มแพแม่บ้านให้บริการอาหาร – เครื่องดื่ม และให้เช่าเรือนแพชมบรรยากาศ รอบอ่างที่มีทิวทัศน์สวยงาม
2. ภูหวด ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
3. ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 
 ส่ง
ระบบสาธารณูปโภค
- มีระบบน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน
- มีระบบไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
 
ข้อมูลเฉพาะ
ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการชุมชน
ตำบลน้ำหมาน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยแยกออกมาจากตำบลเสี้ยว และตำบลเมือง ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ส่วนชื่อตำบลเรียกตาม “ ห้วยน้ำหมาน” ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านในตำบลหลายหมู่บ้าน 
มีต้นกำเนิดจากภูผาหมาน ที่ตำบลกกทอง เป็นที่มาของห้วยน้ำหมานและชื่อตำบล
 
ตำบลน้ำหมานมีกำนันดำรงตำแหน่งทั้งหมด 6 คน ดังนี้
 
1. นายรินทร์ ช่วยศิริ ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2514 – 2523
2. นายรอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2523 – 2532
3. นายสนั่น จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 – 2542
4. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2542 – 2547
5. นายอุดร ศิริหล้า ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – 2551
6. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2551 – 2555
7. นายประครอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – 2559
 
8. นายประมวล  แก้วกัณหา ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2559 -  ปัจจุบัน
 
ประชากร 4,021 คน
 
โบราณสถาน สถานที่ประวัติศาสตร์ 9 แห่ง (สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา)
- วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1
- วัดป่าภูฝาย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1
- วัดโพนบรรพตวนาราม บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2
- วัดป่าห้วยลวงไซ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 
- วัดโพนค่าย บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3
- วัดศรีโนนเมือง บ้านส้าน หมู่ที่ 4
- วัดป่าอรัญญวาสี บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5
- วัดภูหวด บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6
- วัดซำบุ่น บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6
 
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
จำนวนสถานบริการสาธารณสุข มีจำนวน 1 แห่ง
จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข มีจำนวน 4 คน
สมุนไพรพื้นบ้าน / ความเชื่อในการรักษาโรคชาวบ้าน
ตำบลน้ำหมาน มีสมุนไพรพื้นบ้าน ได้แก่ ขมิ้น,ไพร,หว่านหางจรเข้,ชุมเห็ดเทศ,ฟ้าทะลายโจน,
หญ้าหนวดแมว,เสลดพังพอน,ใบกระเพรา,สับประรด,สาบเสือ,ขิง,ข่า เป็นต้น
ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อในวีธีการรักษาแบบชาวบ้าน อยู่ในระดับปานกลาง
 
ข้อมูลด้านการศึกษา
จำนวนและสถานที่ตั้งของการศึกษา
- มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
- มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลผลิตสำคัญ พืชเศรษฐกิจ
- สับปะรด ยางพารา ลูกเดือย ข้าว ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง เป็นต้น
- มีตลาดริมทางบ้านไร่ม่วง
- มีร้านค้าชุมชน 2 แห่ง คือ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 และบ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3
ข้อมูลด้านการปกครองท้องถิ่น
 
จำนวนหน่วยการปกครองในพื้นที่
- องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
 
นักการเมืองท้องถิ่นและบุคลากรในท้องถิ่น
- คณะผู้บริหารท้องถิ่น มีจำนวน 4 คน
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 12 คน
- บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 26 คน
*****************************
 
ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร
 
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลอื่น 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลกกดู่, เสี้ยว, เมือง, นาอาน, กกทอง
 
สภาพภูมิศาสตร์
 
ตำบลน้ำหมานมีพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ระดับ 200 - 400 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง เป็นภูเขาเตี้ยเป็นลอนลูกคลื่น ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
 
และมีแม่น้ำสายสำคัญจำนวน 3 สาย คือ ห้วยน้ำหมาน , ห้วยสีเสียด , ห้วยส้าน ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ
 
ระยะทางที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร
 
เนื้อที่
ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ดังนี้
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกดู่
ทิศใต้มี อาณาเขตติดต่อกับตำบลเสี้ยว
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมือง และตำบลนาอาน
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกทอง
 
ที่ดิน/ที่สาธารณประโยชน์
ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- พื้นที่ทางการเกษตร 18,472 ไร่
- พื้นที่การประมง 7,640 ไร่
- พื้นที่สาธารณประโยชน์ 199 ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัย 913 ไร่
- พื้นที่ป่าไม้ ห้วยหนอง คลองบึง 14,500 ไร่
- พื้นที่อื่นๆ 3,901 ไร่
 
การคมนาคม / การสื่อสาร
ตำบลน้ำหมานมีเส้นทางติดต่อกับอำเภอเมืองเลย โดยใช้เส้นทางต่าง ๆ ดังนี้
1. ถนนสายโป่งเบี้ย – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง, ออกสู่ถนนสายเลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี
2. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – หนองผักก้าม ระยะทาง 11 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยาง 
5 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง
3. ถนนสายส้าน – ออกถนนทางหลวงจังหวัดเลย – อำเภอท่าลี่ ตรงกิโลเมตรที่ 23 บ้านท่าเปิบ 
ตำบลกกดู่ เข้าสู่อำเภอเมืองเลย ระยะทาง 27 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี
4. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง – ออกสู่ถนน เลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 
12 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี
 
แหล่งท่องเที่ยว
ตำบลน้ำหมานมีแหล่งท่องเที่ยวของตำบล 3 แห่ง คือ
1. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน จัดตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2533 มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26 ล้าน ลบ.ม. ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีกลุ่มแพแม่บ้านให้บริการอาหาร – เครื่องดื่ม และให้เช่าเรือนแพชมบรรยากาศ รอบอ่างที่มีทิวทัศน์สวยงาม
2. ภูหวด ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
3. ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 
 ส่ง
ระบบสาธารณูปโภค
- มีระบบน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน
- มีระบบไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
 
ข้อมูลเฉพาะ
ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการชุมชน
ตำบลน้ำหมาน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยแยกออกมาจากตำบลเสี้ยว และตำบลเมือง ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ส่วนชื่อตำบลเรียกตาม “ ห้วยน้ำหมาน” ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านในตำบลหลายหมู่บ้าน 
มีต้นกำเนิดจากภูผาหมาน ที่ตำบลกกทอง เป็นที่มาของห้วยน้ำหมานและชื่อตำบล
 
ตำบลน้ำหมานมีกำนันดำรงตำแหน่งทั้งหมด 6 คน ดังนี้
 
1. นายรินทร์ ช่วยศิริ ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2514 – 2523
2. นายรอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2523 – 2532
3. นายสนั่น จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 – 2542
4. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2542 – 2547
5. นายอุดร ศิริหล้า ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – 2551
6. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2551 – 2555
7. นายประครอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – 2559
 
8. นายประมวล  แก้วกัณหา ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2559 -  ปัจจุบัน
 
ประชากร 4,021 คน
 
โบราณสถาน สถานที่ประวัติศาสตร์ 9 แห่ง (สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา)
- วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1
- วัดป่าภูฝาย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1
- วัดโพนบรรพตวนาราม บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2
- วัดป่าห้วยลวงไซ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 
- วัดโพนค่าย บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3
- วัดศรีโนนเมือง บ้านส้าน หมู่ที่ 4
- วัดป่าอรัญญวาสี บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5
- วัดภูหวด บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6
- วัดซำบุ่น บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6
 
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
จำนวนสถานบริการสาธารณสุข มีจำนวน 1 แห่ง
จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข มีจำนวน 4 คน
สมุนไพรพื้นบ้าน / ความเชื่อในการรักษาโรคชาวบ้าน
ตำบลน้ำหมาน มีสมุนไพรพื้นบ้าน ได้แก่ ขมิ้น,ไพร,หว่านหางจรเข้,ชุมเห็ดเทศ,ฟ้าทะลายโจน,
หญ้าหนวดแมว,เสลดพังพอน,ใบกระเพรา,สับประรด,สาบเสือ,ขิง,ข่า เป็นต้น
ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อในวีธีการรักษาแบบชาวบ้าน อยู่ในระดับปานกลาง
 
ข้อมูลด้านการศึกษา
จำนวนและสถานที่ตั้งของการศึกษา
- มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
- มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลผลิตสำคัญ พืชเศรษฐกิจ
- สับปะรด ยางพารา ลูกเดือย ข้าว ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง เป็นต้น
- มีตลาดริมทางบ้านไร่ม่วง
- มีร้านค้าชุมชน 2 แห่ง คือ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 และบ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3
ข้อมูลด้านการปกครองท้องถิ่น
 
จำนวนหน่วยการปกครองในพื้นที่
- องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
 
นักการเมืองท้องถิ่นและบุคลากรในท้องถิ่น
- คณะผู้บริหารท้องถิ่น มีจำนวน 4 คน
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 12 คน
- บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 26 คน
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 
*****************************
 
ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร
 
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลอื่น 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลกกดู่, เสี้ยว, เมือง, นาอาน, กกทอง
 
สภาพภูมิศาสตร์
 
ตำบลน้ำหมานมีพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ระดับ 200 - 400 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง เป็นภูเขาเตี้ยเป็นลอนลูกคลื่น ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
 
และมีแม่น้ำสายสำคัญจำนวน 3 สาย คือ ห้วยน้ำหมาน , ห้วยสีเสียด , ห้วยส้าน ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ
 
ระยะทางที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร
 
เนื้อที่
ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ดังนี้
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกดู่
ทิศใต้มี อาณาเขตติดต่อกับตำบลเสี้ยว
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมือง และตำบลนาอาน
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกทอง
 
ที่ดิน/ที่สาธารณประโยชน์
ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- พื้นที่ทางการเกษตร 18,472 ไร่
- พื้นที่การประมง 7,640 ไร่
- พื้นที่สาธารณประโยชน์ 199 ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัย 913 ไร่
- พื้นที่ป่าไม้ ห้วยหนอง คลองบึง 14,500 ไร่
- พื้นที่อื่นๆ 3,901 ไร่
 
การคมนาคม / การสื่อสาร
ตำบลน้ำหมานมีเส้นทางติดต่อกับอำเภอเมืองเลย โดยใช้เส้นทางต่าง ๆ ดังนี้
1. ถนนสายโป่งเบี้ย – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง, ออกสู่ถนนสายเลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี
2. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – หนองผักก้าม ระยะทาง 11 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยาง 
5 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง
3. ถนนสายส้าน – ออกถนนทางหลวงจังหวัดเลย – อำเภอท่าลี่ ตรงกิโลเมตรที่ 23 บ้านท่าเปิบ 
ตำบลกกดู่ เข้าสู่อำเภอเมืองเลย ระยะทาง 27 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี
4. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง – ออกสู่ถนน เลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 
12 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี
 
แหล่งท่องเที่ยว
ตำบลน้ำหมานมีแหล่งท่องเที่ยวของตำบล 3 แห่ง คือ
1. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน จัดตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2533 มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26 ล้าน ลบ.ม. ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีกลุ่มแพแม่บ้านให้บริการอาหาร – เครื่องดื่ม และให้เช่าเรือนแพชมบรรยากาศ รอบอ่างที่มีทิวทัศน์สวยงาม
2. ภูหวด ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
3. ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 
 ส่ง
ระบบสาธารณูปโภค
- มีระบบน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน
- มีระบบไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
 
ข้อมูลเฉพาะ
ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการชุมชน
ตำบลน้ำหมาน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยแยกออกมาจากตำบลเสี้ยว และตำบลเมือง ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ส่วนชื่อตำบลเรียกตาม “ ห้วยน้ำหมาน” ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านในตำบลหลายหมู่บ้าน 
มีต้นกำเนิดจากภูผาหมาน ที่ตำบลกกทอง เป็นที่มาของห้วยน้ำหมานและชื่อตำบล
 
ตำบลน้ำหมานมีกำนันดำรงตำแหน่งทั้งหมด 6 คน ดังนี้
 
1. นายรินทร์ ช่วยศิริ ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2514 – 2523
2. นายรอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2523 – 2532
3. นายสนั่น จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 – 2542
4. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2542 – 2547
5. นายอุดร ศิริหล้า ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – 2551
6. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2551 – 2555
7. นายประครอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – 2559
 
8. นายประมวล  แก้วกัณหา ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2559 -  ปัจจุบัน
 
ประชากร 4,021 คน
 
โบราณสถาน สถานที่ประวัติศาสตร์ 9 แห่ง (สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา)
- วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1
- วัดป่าภูฝาย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1
- วัดโพนบรรพตวนาราม บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2
- วัดป่าห้วยลวงไซ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 
- วัดโพนค่าย บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3
- วัดศรีโนนเมือง บ้านส้าน หมู่ที่ 4
- วัดป่าอรัญญวาสี บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5
- วัดภูหวด บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6
- วัดซำบุ่น บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6
 
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
จำนวนสถานบริการสาธารณสุข มีจำนวน 1 แห่ง
จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข มีจำนวน 4 คน
สมุนไพรพื้นบ้าน / ความเชื่อในการรักษาโรคชาวบ้าน
ตำบลน้ำหมาน มีสมุนไพรพื้นบ้าน ได้แก่ ขมิ้น,ไพร,หว่านหางจรเข้,ชุมเห็ดเทศ,ฟ้าทะลายโจน,
หญ้าหนวดแมว,เสลดพังพอน,ใบกระเพรา,สับประรด,สาบเสือ,ขิง,ข่า เป็นต้น
ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อในวีธีการรักษาแบบชาวบ้าน อยู่ในระดับปานกลาง
 
ข้อมูลด้านการศึกษา
จำนวนและสถานที่ตั้งของการศึกษา
- มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
- มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลผลิตสำคัญ พืชเศรษฐกิจ
- สับปะรด ยางพารา ลูกเดือย ข้าว ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง เป็นต้น
- มีตลาดริมทางบ้านไร่ม่วง
- มีร้านค้าชุมชน 2 แห่ง คือ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 และบ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3
ข้อมูลด้านการปกครองท้องถิ่น
 
จำนวนหน่วยการปกครองในพื้นที่
- องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
 
นักการเมืองท้องถิ่นและบุคลากรในท้องถิ่น
- คณะผู้บริหารท้องถิ่น มีจำนวน 4 คน
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 12 คน
- บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 26 คน
../add_file/

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 
*****************************
 
ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร
 
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลอื่น 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลกกดู่, เสี้ยว, เมือง, นาอาน, กกทอง
 
สภาพภูมิศาสตร์
 
ตำบลน้ำหมานมีพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ระดับ 200 - 400 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง เป็นภูเขาเตี้ยเป็นลอนลูกคลื่น ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
 
และมีแม่น้ำสายสำคัญจำนวน 3 สาย คือ ห้วยน้ำหมาน , ห้วยสีเสียด , ห้วยส้าน ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ
 
ระยะทางที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร
 
เนื้อที่
ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ดังนี้
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกดู่
ทิศใต้มี อาณาเขตติดต่อกับตำบลเสี้ยว
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมือง และตำบลนาอาน
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกทอง
 
ที่ดิน/ที่สาธารณประโยชน์
ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- พื้นที่ทางการเกษตร 18,472 ไร่
- พื้นที่การประมง 7,640 ไร่
- พื้นที่สาธารณประโยชน์ 199 ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัย 913 ไร่
- พื้นที่ป่าไม้ ห้วยหนอง คลองบึง 14,500 ไร่
- พื้นที่อื่นๆ 3,901 ไร่
 
การคมนาคม / การสื่อสาร
ตำบลน้ำหมานมีเส้นทางติดต่อกับอำเภอเมืองเลย โดยใช้เส้นทางต่าง ๆ ดังนี้
1. ถนนสายโป่งเบี้ย – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง, ออกสู่ถนนสายเลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี
2. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – หนองผักก้าม ระยะทาง 11 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยาง 
5 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง
3. ถนนสายส้าน – ออกถนนทางหลวงจังหวัดเลย – อำเภอท่าลี่ ตรงกิโลเมตรที่ 23 บ้านท่าเปิบ 
ตำบลกกดู่ เข้าสู่อำเภอเมืองเลย ระยะทาง 27 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี
4. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง – ออกสู่ถนน เลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 
12 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี
 
แหล่งท่องเที่ยว
ตำบลน้ำหมานมีแหล่งท่องเที่ยวของตำบล 3 แห่ง คือ
1. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน จัดตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2533 มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26 ล้าน ลบ.ม. ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีกลุ่มแพแม่บ้านให้บริการอาหาร – เครื่องดื่ม และให้เช่าเรือนแพชมบรรยากาศ รอบอ่างที่มีทิวทัศน์สวยงาม
2. ภูหวด ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
3. ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 
 ส่ง
ระบบสาธารณูปโภค
- มีระบบน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน
- มีระบบไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
 
ข้อมูลเฉพาะ
ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการชุมชน
ตำบลน้ำหมาน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยแยกออกมาจากตำบลเสี้ยว และตำบลเมือง ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ส่วนชื่อตำบลเรียกตาม “ ห้วยน้ำหมาน” ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านในตำบลหลายหมู่บ้าน 
มีต้นกำเนิดจากภูผาหมาน ที่ตำบลกกทอง เป็นที่มาของห้วยน้ำหมานและชื่อตำบล
 
ตำบลน้ำหมานมีกำนันดำรงตำแหน่งทั้งหมด 6 คน ดังนี้
 
1. นายรินทร์ ช่วยศิริ ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2514 – 2523
2. นายรอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2523 – 2532
3. นายสนั่น จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 – 2542
4. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2542 – 2547
5. นายอุดร ศิริหล้า ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – 2551
6. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2551 – 2555
7. นายประครอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – 2559
 
8. นายประมวล  แก้วกัณหา ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2559 -  ปัจจุบัน
 
ประชากร 4,021 คน
 
โบราณสถาน สถานที่ประวัติศาสตร์ 9 แห่ง (สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา)
- วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1
- วัดป่าภูฝาย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1
- วัดโพนบรรพตวนาราม บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2
- วัดป่าห้วยลวงไซ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 
- วัดโพนค่าย บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3
- วัดศรีโนนเมือง บ้านส้าน หมู่ที่ 4
- วัดป่าอรัญญวาสี บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5
- วัดภูหวด บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6
- วัดซำบุ่น บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6
 
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
จำนวนสถานบริการสาธารณสุข มีจำนวน 1 แห่ง
จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข มีจำนวน 4 คน
สมุนไพรพื้นบ้าน / ความเชื่อในการรักษาโรคชาวบ้าน
ตำบลน้ำหมาน มีสมุนไพรพื้นบ้าน ได้แก่ ขมิ้น,ไพร,หว่านหางจรเข้,ชุมเห็ดเทศ,ฟ้าทะลายโจน,
หญ้าหนวดแมว,เสลดพังพอน,ใบกระเพรา,สับประรด,สาบเสือ,ขิง,ข่า เป็นต้น
ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อในวีธีการรักษาแบบชาวบ้าน อยู่ในระดับปานกลาง
 
ข้อมูลด้านการศึกษา
จำนวนและสถานที่ตั้งของการศึกษา
- มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
- มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลผลิตสำคัญ พืชเศรษฐกิจ
- สับปะรด ยางพารา ลูกเดือย ข้าว ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง เป็นต้น
- มีตลาดริมทางบ้านไร่ม่วง
- มีร้านค้าชุมชน 2 แห่ง คือ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 และบ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3
ข้อมูลด้านการปกครองท้องถิ่น
 
จำนวนหน่วยการปกครองในพื้นที่
- องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
 
นักการเมืองท้องถิ่นและบุคลากรในท้องถิ่น
- คณะผู้บริหารท้องถิ่น มีจำนวน 4 คน
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 12 คน
- บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 26 คน

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :
 
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้มีคุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
1.3 มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2500 
ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 – 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน( ที่เป็นปัจจุบัน )
2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร ( บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเลย หรือ บัญชีธนาคาร ธกส. สาขาเลย )
file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
 
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้มีคุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
1.3 มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2500 
ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 – 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน( ที่เป็นปัจจุบัน )
2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร ( บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเลย หรือ บัญชีธนาคาร ธกส. สาขาเลย )
../add_file/
 
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้มีคุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
1.3 มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2500 
ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 – 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน( ที่เป็นปัจจุบัน )
2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร ( บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเลย หรือ บัญชีธนาคาร ธกส. สาขาเลย )

ชื่อไฟล์ : pKJyvWIFri24205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ***************************** ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลอื่น 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลกกดู่, เสี้ยว, เมือง, นาอาน, กกทอง สภาพภูมิศาสตร์ ตำบลน้ำหมานมีพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ระดับ 200 - 400 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง เป็นภูเขาเตี้ยเป็นลอนลูกคลื่น ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีแม่น้ำสายสำคัญจำนวน 3 สาย คือ ห้วยน้ำหมาน , ห้วยสีเสียด , ห้วยส้าน ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ ระยะทางที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ดังนี้ ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกดู่ ทิศใต้มี อาณาเขตติดต่อกับตำบลเสี้ยว ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมือง และตำบลนาอาน ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกทอง ที่ดิน/ที่สาธารณประโยชน์ ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ - พื้นที่ทางการเกษตร 18,472 ไร่ - พื้นที่การประมง 7,640 ไร่ - พื้นที่สาธารณประโยชน์ 199 ไร่ - พื้นที่อยู่อาศัย 913 ไร่ - พื้นที่ป่าไม้ ห้วยหนอง คลองบึง 14,500 ไร่ - พื้นที่อื่นๆ 3,901 ไร่ การคมนาคม / การสื่อสาร ตำบลน้ำหมานมีเส้นทางติดต่อกับอำเภอเมืองเลย โดยใช้เส้นทางต่าง ๆ ดังนี้ 1. ถนนสายโป่งเบี้ย – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง, ออกสู่ถนนสายเลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี 2. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – หนองผักก้าม ระยะทาง 11 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยาง 5 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง 3. ถนนสายส้าน – ออกถนนทางหลวงจังหวัดเลย – อำเภอท่าลี่ ตรงกิโลเมตรที่ 23 บ้านท่าเปิบ ตำบลกกดู่ เข้าสู่อำเภอเมืองเลย ระยะทาง 27 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี 4. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง – ออกสู่ถนน เลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 12 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี แหล่งท่องเที่ยว ตำบลน้ำหมานมีแหล่งท่องเที่ยวของตำบล 3 แห่ง คือ 1. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26 ล้าน ลบ.ม. ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีกลุ่มแพแม่บ้านให้บริการอาหาร – เครื่องดื่ม และให้เช่าเรือนแพชมบรรยากาศ รอบอ่างที่มีทิวทัศน์สวยงาม 2. ภูหวด ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 3. ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ส่ง ระบบสาธารณูปโภค - มีระบบน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน - มีระบบไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ข้อมูลเฉพาะ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการชุมชน ตำบลน้ำหมาน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยแยกออกมาจากตำบลเสี้ยว และตำบลเมือง ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ส่วนชื่อตำบลเรียกตาม “ ห้วยน้ำหมาน” ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านในตำบลหลายหมู่บ้าน มีต้นกำเนิดจากภูผาหมาน ที่ตำบลกกทอง เป็นที่มาของห้วยน้ำหมานและชื่อตำบล ตำบลน้ำหมานมีกำนันดำรงตำแหน่งทั้งหมด 6 คน ดังนี้ 1. นายรินทร์ ช่วยศิริ ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2514 – 2523 2. นายรอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2523 – 2532 3. นายสนั่น จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 – 2542 4. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2542 – 2547 5. นายอุดร ศิริหล้า ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – 2551 6. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2551 – 2555 7. นายประครอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – 2559 8. นายประมวล แก้วกัณหา ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน ประชากร 4,021 คน โบราณสถาน สถานที่ประวัติศาสตร์ 9 แห่ง (สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา) - วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 - วัดป่าภูฝาย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 - วัดโพนบรรพตวนาราม บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 - วัดป่าห้วยลวงไซ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 - วัดโพนค่าย บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 - วัดศรีโนนเมือง บ้านส้าน หมู่ที่ 4 - วัดป่าอรัญญวาสี บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 - วัดภูหวด บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6 - วัดซำบุ่น บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6 ข้อมูลด้านสาธารณสุข จำนวนสถานบริการสาธารณสุข มีจำนวน 1 แห่ง จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข มีจำนวน 4 คน สมุนไพรพื้นบ้าน / ความเชื่อในการรักษาโรคชาวบ้านตำบลน้ำหมาน มีสมุนไพรพื้นบ้าน ได้แก่ ขมิ้น,ไพร,หว่านหางจรเข้,ชุมเห็ดเทศ,ฟ้าทะลายโจน,หญ้าหนวดแมว,เสลดพังพอน,ใบกระเพรา,สับประรด,สาบเสือ,ขิง,ข่า เป็นต้น ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อในวีธีการรักษาแบบชาวบ้าน อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลด้านการศึกษา จำนวนและสถานที่ตั้งของการศึกษา - มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง - มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตสำคัญ พืชเศรษฐกิจ - สับปะรด ยางพารา ลูกเดือย ข้าว ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง เป็นต้น - มีตลาดริมทางบ้านไร่ม่วง - มีร้านค้าชุมชน 2 แห่ง คือ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 และบ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ข้อมูลด้านการปกครองท้องถิ่น จำนวนหน่วยการปกครองในพื้นที่ - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นักการเมืองท้องถิ่นและบุคลากรในท้องถิ่น - คณะผู้บริหารท้องถิ่น มีจำนวน 4 คน - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 12 คน - บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 26 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ***************************** ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลอื่น 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลกกดู่, เสี้ยว, เมือง, นาอาน, กกทอง สภาพภูมิศาสตร์ ตำบลน้ำหมานมีพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ระดับ 200 - 400 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง เป็นภูเขาเตี้ยเป็นลอนลูกคลื่น ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีแม่น้ำสายสำคัญจำนวน 3 สาย คือ ห้วยน้ำหมาน , ห้วยสีเสียด , ห้วยส้าน ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ ระยะทางที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ดังนี้ ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกดู่ ทิศใต้มี อาณาเขตติดต่อกับตำบลเสี้ยว ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมือง และตำบลนาอาน ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกทอง ที่ดิน/ที่สาธารณประโยชน์ ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ - พื้นที่ทางการเกษตร 18,472 ไร่ - พื้นที่การประมง 7,640 ไร่ - พื้นที่สาธารณประโยชน์ 199 ไร่ - พื้นที่อยู่อาศัย 913 ไร่ - พื้นที่ป่าไม้ ห้วยหนอง คลองบึง 14,500 ไร่ - พื้นที่อื่นๆ 3,901 ไร่ การคมนาคม / การสื่อสาร ตำบลน้ำหมานมีเส้นทางติดต่อกับอำเภอเมืองเลย โดยใช้เส้นทางต่าง ๆ ดังนี้ 1. ถนนสายโป่งเบี้ย – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง, ออกสู่ถนนสายเลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี 2. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – หนองผักก้าม ระยะทาง 11 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยาง 5 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง 3. ถนนสายส้าน – ออกถนนทางหลวงจังหวัดเลย – อำเภอท่าลี่ ตรงกิโลเมตรที่ 23 บ้านท่าเปิบ ตำบลกกดู่ เข้าสู่อำเภอเมืองเลย ระยะทาง 27 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี 4. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง – ออกสู่ถนน เลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 12 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี แหล่งท่องเที่ยว ตำบลน้ำหมานมีแหล่งท่องเที่ยวของตำบล 3 แห่ง คือ 1. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26 ล้าน ลบ.ม. ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีกลุ่มแพแม่บ้านให้บริการอาหาร – เครื่องดื่ม และให้เช่าเรือนแพชมบรรยากาศ รอบอ่างที่มีทิวทัศน์สวยงาม 2. ภูหวด ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 3. ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ส่ง ระบบสาธารณูปโภค - มีระบบน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน - มีระบบไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ข้อมูลเฉพาะ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการชุมชน ตำบลน้ำหมาน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยแยกออกมาจากตำบลเสี้ยว และตำบลเมือง ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ส่วนชื่อตำบลเรียกตาม “ ห้วยน้ำหมาน” ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านในตำบลหลายหมู่บ้าน มีต้นกำเนิดจากภูผาหมาน ที่ตำบลกกทอง เป็นที่มาของห้วยน้ำหมานและชื่อตำบล ตำบลน้ำหมานมีกำนันดำรงตำแหน่งทั้งหมด 6 คน ดังนี้ 1. นายรินทร์ ช่วยศิริ ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2514 – 2523 2. นายรอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2523 – 2532 3. นายสนั่น จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 – 2542 4. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2542 – 2547 5. นายอุดร ศิริหล้า ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – 2551 6. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2551 – 2555 7. นายประครอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – 2559 8. นายประมวล แก้วกัณหา ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน ประชากร 4,021 คน โบราณสถาน สถานที่ประวัติศาสตร์ 9 แห่ง (สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา) - วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 - วัดป่าภูฝาย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 - วัดโพนบรรพตวนาราม บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 - วัดป่าห้วยลวงไซ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 - วัดโพนค่าย บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 - วัดศรีโนนเมือง บ้านส้าน หมู่ที่ 4 - วัดป่าอรัญญวาสี บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 - วัดภูหวด บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6 - วัดซำบุ่น บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6 ข้อมูลด้านสาธารณสุข จำนวนสถานบริการสาธารณสุข มีจำนวน 1 แห่ง จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข มีจำนวน 4 คน สมุนไพรพื้นบ้าน / ความเชื่อในการรักษาโรคชาวบ้านตำบลน้ำหมาน มีสมุนไพรพื้นบ้าน ได้แก่ ขมิ้น,ไพร,หว่านหางจรเข้,ชุมเห็ดเทศ,ฟ้าทะลายโจน,หญ้าหนวดแมว,เสลดพังพอน,ใบกระเพรา,สับประรด,สาบเสือ,ขิง,ข่า เป็นต้น ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อในวีธีการรักษาแบบชาวบ้าน อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลด้านการศึกษา จำนวนและสถานที่ตั้งของการศึกษา - มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง - มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตสำคัญ พืชเศรษฐกิจ - สับปะรด ยางพารา ลูกเดือย ข้าว ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง เป็นต้น - มีตลาดริมทางบ้านไร่ม่วง - มีร้านค้าชุมชน 2 แห่ง คือ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 และบ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ข้อมูลด้านการปกครองท้องถิ่น จำนวนหน่วยการปกครองในพื้นที่ - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นักการเมืองท้องถิ่นและบุคลากรในท้องถิ่น - คณะผู้บริหารท้องถิ่น มีจำนวน 4 คน - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 12 คน - บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 26 คน../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ***************************** ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลอื่น 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลกกดู่, เสี้ยว, เมือง, นาอาน, กกทอง สภาพภูมิศาสตร์ ตำบลน้ำหมานมีพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ระดับ 200 - 400 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง เป็นภูเขาเตี้ยเป็นลอนลูกคลื่น ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีแม่น้ำสายสำคัญจำนวน 3 สาย คือ ห้วยน้ำหมาน , ห้วยสีเสียด , ห้วยส้าน ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ ระยะทางที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ดังนี้ ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกดู่ ทิศใต้มี อาณาเขตติดต่อกับตำบลเสี้ยว ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมือง และตำบลนาอาน ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกทอง ที่ดิน/ที่สาธารณประโยชน์ ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ - พื้นที่ทางการเกษตร 18,472 ไร่ - พื้นที่การประมง 7,640 ไร่ - พื้นที่สาธารณประโยชน์ 199 ไร่ - พื้นที่อยู่อาศัย 913 ไร่ - พื้นที่ป่าไม้ ห้วยหนอง คลองบึง 14,500 ไร่ - พื้นที่อื่นๆ 3,901 ไร่ การคมนาคม / การสื่อสาร ตำบลน้ำหมานมีเส้นทางติดต่อกับอำเภอเมืองเลย โดยใช้เส้นทางต่าง ๆ ดังนี้ 1. ถนนสายโป่งเบี้ย – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง, ออกสู่ถนนสายเลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี 2. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – หนองผักก้าม ระยะทาง 11 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยาง 5 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง 3. ถนนสายส้าน – ออกถนนทางหลวงจังหวัดเลย – อำเภอท่าลี่ ตรงกิโลเมตรที่ 23 บ้านท่าเปิบ ตำบลกกดู่ เข้าสู่อำเภอเมืองเลย ระยะทาง 27 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี 4. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง – ออกสู่ถนน เลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 12 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี แหล่งท่องเที่ยว ตำบลน้ำหมานมีแหล่งท่องเที่ยวของตำบล 3 แห่ง คือ 1. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26 ล้าน ลบ.ม. ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีกลุ่มแพแม่บ้านให้บริการอาหาร – เครื่องดื่ม และให้เช่าเรือนแพชมบรรยากาศ รอบอ่างที่มีทิวทัศน์สวยงาม 2. ภูหวด ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 3. ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ส่ง ระบบสาธารณูปโภค - มีระบบน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน - มีระบบไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ข้อมูลเฉพาะ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการชุมชน ตำบลน้ำหมาน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยแยกออกมาจากตำบลเสี้ยว และตำบลเมือง ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ส่วนชื่อตำบลเรียกตาม “ ห้วยน้ำหมาน” ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านในตำบลหลายหมู่บ้าน มีต้นกำเนิดจากภูผาหมาน ที่ตำบลกกทอง เป็นที่มาของห้วยน้ำหมานและชื่อตำบล ตำบลน้ำหมานมีกำนันดำรงตำแหน่งทั้งหมด 6 คน ดังนี้ 1. นายรินทร์ ช่วยศิริ ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2514 – 2523 2. นายรอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2523 – 2532 3. นายสนั่น จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 – 2542 4. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2542 – 2547 5. นายอุดร ศิริหล้า ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – 2551 6. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2551 – 2555 7. นายประครอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – 2559 8. นายประมวล แก้วกัณหา ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน ประชากร 4,021 คน โบราณสถาน สถานที่ประวัติศาสตร์ 9 แห่ง (สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา) - วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 - วัดป่าภูฝาย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 - วัดโพนบรรพตวนาราม บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 - วัดป่าห้วยลวงไซ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 - วัดโพนค่าย บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 - วัดศรีโนนเมือง บ้านส้าน หมู่ที่ 4 - วัดป่าอรัญญวาสี บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 - วัดภูหวด บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6 - วัดซำบุ่น บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6 ข้อมูลด้านสาธารณสุข จำนวนสถานบริการสาธารณสุข มีจำนวน 1 แห่ง จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข มีจำนวน 4 คน สมุนไพรพื้นบ้าน / ความเชื่อในการรักษาโรคชาวบ้านตำบลน้ำหมาน มีสมุนไพรพื้นบ้าน ได้แก่ ขมิ้น,ไพร,หว่านหางจรเข้,ชุมเห็ดเทศ,ฟ้าทะลายโจน,หญ้าหนวดแมว,เสลดพังพอน,ใบกระเพรา,สับประรด,สาบเสือ,ขิง,ข่า เป็นต้น ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อในวีธีการรักษาแบบชาวบ้าน อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลด้านการศึกษา จำนวนและสถานที่ตั้งของการศึกษา - มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง - มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตสำคัญ พืชเศรษฐกิจ - สับปะรด ยางพารา ลูกเดือย ข้าว ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง เป็นต้น - มีตลาดริมทางบ้านไร่ม่วง - มีร้านค้าชุมชน 2 แห่ง คือ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 และบ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ข้อมูลด้านการปกครองท้องถิ่น จำนวนหน่วยการปกครองในพื้นที่ - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นักการเมืองท้องถิ่นและบุคลากรในท้องถิ่น - คณะผู้บริหารท้องถิ่น มีจำนวน 4 คน - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 12 คน - บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 26 คน
ชื่อไฟล์ :
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน  มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ ดังนี้          
 
         ภารกิจหลัก
 
1.  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 
2. พัฒนาด้านอาชีพ  การมีงานทำและยกระดับรายได้ของประชาชน
 
3.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
4.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 
5.  การพัฒนา จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก
 
6.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
7.  การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 
       ภารกิจรอง
 
1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่ง
 
      ปฏิกูล
 
3. การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มี และบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 
4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 
5.  การพัฒนาการวางผังเมืององค์การบริหารส่วนตำบล
 
6.  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
7.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน  มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ ดังนี้          
 
         ภารกิจหลัก
 
1.  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 
2. พัฒนาด้านอาชีพ  การมีงานทำและยกระดับรายได้ของประชาชน
 
3.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
4.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 
5.  การพัฒนา จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก
 
6.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
7.  การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 
       ภารกิจรอง
 
1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่ง
 
      ปฏิกูล
 
3. การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มี และบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 
4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 
5.  การพัฒนาการวางผังเมืององค์การบริหารส่วนตำบล
 
6.  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
7.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
../add_file/
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน  มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ ดังนี้          
 
         ภารกิจหลัก
 
1.  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 
2. พัฒนาด้านอาชีพ  การมีงานทำและยกระดับรายได้ของประชาชน
 
3.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
4.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 
5.  การพัฒนา จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก
 
6.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
7.  การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 
       ภารกิจรอง
 
1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่ง
 
      ปฏิกูล
 
3. การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มี และบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 
4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 
5.  การพัฒนาการวางผังเมืององค์การบริหารส่วนตำบล
 
6.  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
7.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ชื่อไฟล์ : YTU79MJTue25014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : JfmQvPrFri40546.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kwBz3t2Fri40601.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bFmSdOfFri40612.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WDdwEpTFri40625.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CjOWPIgMon24436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EfPp0amMon25829.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eMv48ynMon25302.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2UCImEcMon25607.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8Ud0WBeTue32053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7z85mk6Mon30240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PfFx1ZgMon32630.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gpSZm7RMon32935.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gsZpWwFMon33248.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AEoGXXnTue24602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CQzvRFDWed80505.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 21UkBvGWed81006.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6SNW2UQWed82458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IfIem9LWed81644.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NvCmLchWed82614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : phVtfPHTue90509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S5xoJH4Wed83241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Mc6grevWed110812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 59oLxSXWed31254.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 57CB0KXWed15827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TUpvAvaWed32538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gERaFzbWed32702.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2ZiwRxiWed34300.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f1d4wIBWed35339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8riuqcqWed81010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fwbmOxiWed35504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : buKNbV3Wed35947.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aLyXGAtWed81454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fyeQ9CBWed40149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dM0Z5ZKWed81721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F5TeD3OWed40311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : HBt2YIwThu85202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : UB3hBoxWed100007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QIfN0XpThu93136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d0Gx4BzThu93445.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b2uP6j6Thu112803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VFyDX1sThu95123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6e0SUoKThu102915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตั้งแต่อบต.มีโครงการเก็บถังขยะคืน รู้สึกว่ามีความสะอาด ดูแล้วมีความสะอาดหู สะอาดตาขึ้นมาก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งแต่อบต.มีโครงการเก็บถังขยะคืน รู้สึกว่ามีความสะอาด ดูแล้วมีความสะอาดหู สะอาดตาขึ้นมาก../add_file/ตั้งแต่อบต.มีโครงการเก็บถังขยะคืน รู้สึกว่ามีความสะอาด ดูแล้วมีความสะอาดหู สะอาดตาขึ้นมาก
ชื่อไฟล์ : nKhoIuyThu105545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : jz0adfiThu115833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : idpOw1VThu100553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3../add_file/3
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล ควบคุมผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ณ ลำห้วยน้ำหมาน บริเวณสะพานบ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหนน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล ควบคุมผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ณ ลำห้วยน้ำหมาน บริเวณสะพานบ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหนน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน../add_file/วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล ควบคุมผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ณ ลำห้วยน้ำหมาน บริเวณสะพานบ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหนน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน
ชื่อไฟล์ : วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลน้ำหมานให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล ควบคุมผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ณ ลำห้วยน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลน้ำหมานให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล ควบคุมผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ณ ลำห้วยน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน../add_file/วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลน้ำหมานให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล ควบคุมผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ณ ลำห้วยน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน
ชื่อไฟล์ : วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้มีความน่าอยู่น่าอาศัย โดยเริ่มจากคนในชุมชนช่วยกันรักษาความสะอาดภายในชุมชนของตนเอง บ้านเรือน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอย สถานที่ท่องเที่ยว ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้มีความน่าอยู่น่าอาศัย โดยเริ่มจากคนในชุมชนช่วยกันรักษาความสะอาดภายในชุมชนของตนเอง บ้านเรือน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอย สถานที่ท่องเที่ยว ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน../add_file/ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้มีความน่าอยู่น่าอาศัย โดยเริ่มจากคนในชุมชนช่วยกันรักษาความสะอาดภายในชุมชนของตนเอง บ้านเรือน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอย สถานที่ท่องเที่ยว ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลเลยได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามโครงการส่งเสริมป้องกันทันตกรรมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลเลยได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามโครงการส่งเสริมป้องกันทันตกรรมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลเลยได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามโครงการส่งเสริมป้องกันทันตกรรมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความศัทธาเลื่อมใส ตระหนักในคุณค่าของพระพุทธศาสนา ให้งอกงามทางด้านจิตใจ และสามารถนำความรู้ทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดป่าอรัญญวาสี บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความศัทธาเลื่อมใส ตระหนักในคุณค่าของพระพุทธศาสนา ให้งอกงามทางด้านจิตใจ และสามารถนำความรู้ทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดป่าอรัญญวาสี บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ../add_file/ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความศัทธาเลื่อมใส ตระหนักในคุณค่าของพระพุทธศาสนา ให้งอกงามทางด้านจิตใจ และสามารถนำความรู้ทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดป่าอรัญญวาสี บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอาชีพการทำถุงผ้ามัดย้อมลดโลกร้อน โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอาชีพการทำถุงผ้ามัดย้อมลดโลกร้อน โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอาชีพการทำถุงผ้ามัดย้อมลดโลกร้อน โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครองครัวผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน จำนวน 60 คน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครองครัวผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน จำนวน 60 คน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย../add_file/ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครองครัวผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน จำนวน 60 คน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครองครัวผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน จำนวน 60 คน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครองครัวผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน จำนวน 60 คน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย../add_file/ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และครองครัวผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน จำนวน 60 คน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอาชีพการทำอาหาร ทำซูชิ สลัดโรลและน้ำสลัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลน้ำหมานมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอาชีพการทำอาหาร ทำซูชิ สลัดโรลและน้ำสลัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลน้ำหมานมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย../add_file/ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอาชีพการทำอาหาร ทำซูชิ สลัดโรลและน้ำสลัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลน้ำหมานมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดพิธีเปิดการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กเล็กเพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน และผู้ปกครองเด็กเล็ก เข้าร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดพิธีเปิดการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กเล็กเพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน และผู้ปกครองเด็กเล็ก เข้าร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศในครั้งนี้../add_file/ เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดพิธีเปิดการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กเล็กเพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน และผู้ปกครองเด็กเล็ก เข้าร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศในครั้งนี้
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น กิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2563 ซึ่งมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ เหลืองอินเดีย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำหมานร่วมกันปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำ หมานตอนบนบ้านโป่งเบี้ย ม.3 ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น กิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2563 ซึ่งมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ เหลืองอินเดีย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำหมานร่วมกันปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำ หมานตอนบนบ้านโป่งเบี้ย ม.3 ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย../add_file/ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น กิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2563 ซึ่งมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ เหลืองอินเดีย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำหมานร่วมกันปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำ หมานตอนบนบ้านโป่งเบี้ย ม.3 ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานนำโดยนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและผู้นำชุมชนได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยให้กับราษฎรบ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 และบ้านห้วนสีเสียด หมู่ที่5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานนำโดยนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและผู้นำชุมชนได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยให้กับราษฎรบ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 และบ้านห้วนสีเสียด หมู่ที่5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานนำโดยนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและผู้นำชุมชนได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยให้กับราษฎรบ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 และบ้านห้วนสีเสียด หมู่ที่5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย วันที่ 12 มีนาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย วันที่ 12 มีนาคม 2563../add_file/โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย วันที่ 12 มีนาคม 2563
ชื่อไฟล์ : โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย วันที่ 12 มีนาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย วันที่ 12 มีนาคม 2563../add_file/โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย วันที่ 12 มีนาคม 2563
ชื่อไฟล์ : เมื่อ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมพีธีมอบบ้านนักเรียน " บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 " หลังที่ 109 โครงการสร้างบ้านนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบบ้านให้แก่เด็กชายกฤษณกรณ์ นามวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ณ บ้านส้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมพีธีมอบบ้านนักเรียน " บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 " หลังที่ 109 โครงการสร้างบ้านนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบบ้านให้แก่เด็กชายกฤษณกรณ์ นามวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ณ บ้านส้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ../add_file/ เมื่อ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมพีธีมอบบ้านนักเรียน " บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 " หลังที่ 109 โครงการสร้างบ้านนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบบ้านให้แก่เด็กชายกฤษณกรณ์ นามวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ณ บ้านส้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริการส่วนตำบลน้ำหมานได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมทดสอบโปรแกรม โดยสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหาร ผู้ประกอบการชุมชนให้มีความพร้อมในการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลยเป็นประธาน ในกิจกรรมการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว ณ บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1,6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริการส่วนตำบลน้ำหมานได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมทดสอบโปรแกรม โดยสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหาร ผู้ประกอบการชุมชนให้มีความพร้อมในการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลยเป็นประธาน ในกิจกรรมการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว ณ บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1,6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย../add_file/ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริการส่วนตำบลน้ำหมานได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมทดสอบโปรแกรม โดยสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหาร ผู้ประกอบการชุมชนให้มีความพร้อมในการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลยเป็นประธาน ในกิจกรรมการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว ณ บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1,6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ร่วมงาน วันบูรพาจารย์ ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกถึงพระคุณ หลวงปู่ซามา อจุตฺโต และหลวงปู่คำพอง ขันติโก อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ร่วมงาน วันบูรพาจารย์ ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกถึงพระคุณ หลวงปู่ซามา อจุตฺโต และหลวงปู่คำพอง ขันติโก อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ร่วมงาน วันบูรพาจารย์ ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกถึงพระคุณ หลวงปู่ซามา อจุตฺโต และหลวงปู่คำพอง ขันติโก อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะชำรุด จำนวน 2 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะชำรุด จำนวน 2 จุด../add_file/แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะชำรุด จำนวน 2 จุด
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู - นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ เข้าร่วมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สระน้ำสาธารณะบ้านห้วงลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู - นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ เข้าร่วมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สระน้ำสาธารณะบ้านห้วงลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู - นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ เข้าร่วมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สระน้ำสาธารณะบ้านห้วงลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 11 ส.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการ ณ สระน้ำสาธารณะ/สนามกีฬา บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 11 ส.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการ ณ สระน้ำสาธารณะ/สนามกีฬา บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 11 ส.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการ ณ สระน้ำสาธารณะ/สนามกีฬา บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 องค์การบริิหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดทำโครงการทบทวนการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ / แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ / แผนสุขภาพชุมชนป้องกันโรคให้กับประชาชนจำนวน 6 หมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่ ตำบลน้ำหมาน สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 องค์การบริิหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดทำโครงการทบทวนการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ / แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ / แผนสุขภาพชุมชนป้องกันโรคให้กับประชาชนจำนวน 6 หมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่ ตำบลน้ำหมาน สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 องค์การบริิหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดทำโครงการทบทวนการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ / แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ / แผนสุขภาพชุมชนป้องกันโรคให้กับประชาชนจำนวน 6 หมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่ ตำบลน้ำหมาน สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการทบทวนการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ / แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ / แผนสุขภาพชุมชนป้องกันโรคให้กับประชาชนจำนวน 6 หมู่บ้านโดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น / พื้นที่ ตำบลน้ำหมาน สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการทบทวนการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ / แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ / แผนสุขภาพชุมชนป้องกันโรคให้กับประชาชนจำนวน 6 หมู่บ้านโดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น / พื้นที่ ตำบลน้ำหมาน สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการทบทวนการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ / แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ / แผนสุขภาพชุมชนป้องกันโรคให้กับประชาชนจำนวน 6 หมู่บ้านโดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น / พื้นที่ ตำบลน้ำหมาน สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการประเพณีวันผู้สูงอายุและพิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมี นายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.และผู้สูงอายุในตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการประเพณีวันผู้สูงอายุและพิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมี นายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.และผู้สูงอายุในตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการประเพณีวันผู้สูงอายุและพิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมี นายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.และผู้สูงอายุในตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่งในตำบลน้ำหมานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมีผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ และผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง อสม.และประชาชนในตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่งในตำบลน้ำหมานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมีผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ และผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง อสม.และประชาชนในตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่งในตำบลน้ำหมานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมีผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ และผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง อสม.และประชาชนในตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่งในตำบลน้ำหมานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมีผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ และผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง อสม.และประชาชนในตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่งในตำบลน้ำหมานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมีผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ และผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง อสม.และประชาชนในตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่งในตำบลน้ำหมานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมีผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ และผู้มีรายได้ไร้ที่พึ่ง อสม.และประชาชนในตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำเด็กและเยาวชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ อาสาสมัคและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำเด็กและเยาวชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ อาสาสมัคและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำเด็กและเยาวชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ อาสาสมัคและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลน้ำหมาน ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมการทำดอกไม้จันทร์และจับผ้าในงานพิธีต่างๆให้กลุ่มสตรี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและสตรีตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลน้ำหมาน ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมการทำดอกไม้จันทร์และจับผ้าในงานพิธีต่างๆให้กลุ่มสตรี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและสตรีตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลน้ำหมาน ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมการทำดอกไม้จันทร์และจับผ้าในงานพิธีต่างๆให้กลุ่มสตรี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและสตรีตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาซักผ้า ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาซักผ้าให้กับประชนชนตำบลน้ำหมาน โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาซักผ้า ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาซักผ้าให้กับประชนชนตำบลน้ำหมาน โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาซักผ้า ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาซักผ้าให้กับประชนชนตำบลน้ำหมาน โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอเมืองเลย ได้ออกประกวดหมู่บ้านตามโครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลน้ำหมานและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานร่วมในการต้อนรับ และรับการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอเมืองเลย ได้ออกประกวดหมู่บ้านตามโครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลน้ำหมานและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานร่วมในการต้อนรับ และรับการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชย../add_file/วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 12.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอเมืองเลย ได้ออกประกวดหมู่บ้านตามโครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลน้ำหมานและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานร่วมในการต้อนรับ และรับการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชย
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 15 "สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลยของแท้ หอม หวาน ฉ่ำ กรอบ ไม่กัดลิ้น" ณ ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณ นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมส่วนราชการประกอบด้วย นายอำเภอเมืองเลย,สำนักงานพานิชจังหวัดเลย,สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย,สำนักงานพลังงานจั้งหวัดเลย,สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย,สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย,ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมาน,โรงเรียนทุกแห่งในตำบลน้ำหมาน,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน ,ส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง, กลุ่มตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง,เอกชนและประชาชนตำบลน้ำหมาน ตลอดจนผู้มาร่วมงานและผู้สนันสนุนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้เกียรติร่วมเยี่ยมชมการจัดงานโครงการจัดการประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 15 "สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลยของแท้ หอม หวาน ฉ่ำ กรอบ ไม่กัดลิ้น" ในครั้งนี้ด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 15 "สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลยของแท้ หอม หวาน ฉ่ำ กรอบ ไม่กัดลิ้น" ณ ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณ นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมส่วนราชการประกอบด้วย นายอำเภอเมืองเลย,สำนักงานพานิชจังหวัดเลย,สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย,สำนักงานพลังงานจั้งหวัดเลย,สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย,สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย,ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมาน,โรงเรียนทุกแห่งในตำบลน้ำหมาน,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน ,ส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง, กลุ่มตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง,เอกชนและประชาชนตำบลน้ำหมาน ตลอดจนผู้มาร่วมงานและผู้สนันสนุนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้เกียรติร่วมเยี่ยมชมการจัดงานโครงการจัดการประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 15 "สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลยของแท้ หอม หวาน ฉ่ำ กรอบ ไม่กัดลิ้น" ในครั้งนี้ด้วย../add_file/เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 15 "สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลยของแท้ หอม หวาน ฉ่ำ กรอบ ไม่กัดลิ้น" ณ ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณ นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมส่วนราชการประกอบด้วย นายอำเภอเมืองเลย,สำนักงานพานิชจังหวัดเลย,สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย,สำนักงานพลังงานจั้งหวัดเลย,สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย,สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย,ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมาน,โรงเรียนทุกแห่งในตำบลน้ำหมาน,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน ,ส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง, กลุ่มตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง,เอกชนและประชาชนตำบลน้ำหมาน ตลอดจนผู้มาร่วมงานและผู้สนันสนุนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้เกียรติร่วมเยี่ยมชมการจัดงานโครงการจัดการประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 15 "สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลยของแท้ หอม หวาน ฉ่ำ กรอบ ไม่กัดลิ้น" ในครั้งนี้ด้วย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาปศุสัตว์และอาสาปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในเขตพื้นที่ของตำบลน้ำหมาน จำนวน 6 หมู่บ้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาปศุสัตว์และอาสาปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในเขตพื้นที่ของตำบลน้ำหมาน จำนวน 6 หมู่บ้าน../add_file/ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาปศุสัตว์และอาสาปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในเขตพื้นที่ของตำบลน้ำหมาน จำนวน 6 หมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ : วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 6 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 6 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 6 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านห้วงลวงไซ หมู่ที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านห้วงลวงไซ หมู่ที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านห้วงลวงไซ หมู่ที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 4 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 4 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 4 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านส้าน หมู่ที่ 4 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านส้าน หมู่ที่ 4 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านส้าน หมู่ที่ 4 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562 กองทอนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดทำ โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิถีแพทย์แผนไทย บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เข่าเสื่อม และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเข่าให้กับประชาชนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนและกลุ่มเสี่ยง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ และผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม เข้าร่วมโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนและกลุ่มเสี่ยง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ และผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม เข้าร่วมโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนและกลุ่มเสี่ยง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ และผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม เข้าร่วมโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนารูปแบบเสริมสร้างพลังชุมชนในการเฝ้าระวังสุขภาพด้านคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานในชุมชนและปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ห้ามจำหน่ายในร้านค้า ร้านชำ ให้ลดลง มีเป้าหมายเป็นร้านขายของชำ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร กลุ่มแพอ่างน้ำหมานตอนบน โรงอาหารในโรงเรียน ในตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนารูปแบบเสริมสร้างพลังชุมชนในการเฝ้าระวังสุขภาพด้านคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานในชุมชนและปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ห้ามจำหน่ายในร้านค้า ร้านชำ ให้ลดลง มีเป้าหมายเป็นร้านขายของชำ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร กลุ่มแพอ่างน้ำหมานตอนบน โรงอาหารในโรงเรียน ในตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนารูปแบบเสริมสร้างพลังชุมชนในการเฝ้าระวังสุขภาพด้านคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานในชุมชนและปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ห้ามจำหน่ายในร้านค้า ร้านชำ ให้ลดลง มีเป้าหมายเป็นร้านขายของชำ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร กลุ่มแพอ่างน้ำหมานตอนบน โรงอาหารในโรงเรียน ในตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการและประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน จำนวน 1,476 แผ่น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการและประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน จำนวน 1,476 แผ่น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการและประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน จำนวน 1,476 แผ่น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 16 ม.ค.2563 ซ่อมแซมไไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่3 จำนวน 1 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 16 ม.ค.2563 ซ่อมแซมไไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่3 จำนวน 1 จุด../add_file/16 ม.ค.2563 ซ่อมแซมไไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่3 จำนวน 1 จุด
ชื่อไฟล์ : 12 มี.ค. 2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 จำนวน 4 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 12 มี.ค. 2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 จำนวน 4 จุด../add_file/12 มี.ค. 2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 จำนวน 4 จุด
ชื่อไฟล์ : 9 มี.ค.2563 ซ่อมแแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 จำนวน 4 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 9 มี.ค.2563 ซ่อมแแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 จำนวน 4 จุด../add_file/9 มี.ค.2563 ซ่อมแแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 จำนวน 4 จุด
ชื่อไฟล์ : 18 พ.ค. 2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 จำนวน 1 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 18 พ.ค. 2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 จำนวน 1 จุด../add_file/18 พ.ค. 2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 จำนวน 1 จุด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 26 มี. ค. 2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 จำนวน 1 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 26 มี. ค. 2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 จำนวน 1 จุด../add_file/26 มี. ค. 2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 จำนวน 1 จุด
ชื่อไฟล์ : 9 เม.ย.2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 จำนวน 2 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 9 เม.ย.2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 จำนวน 2 จุด../add_file/9 เม.ย.2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 จำนวน 2 จุด
ชื่อไฟล์ : 8 พ.ค.2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 จำนวน 1 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 8 พ.ค.2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 จำนวน 1 จุด../add_file/8 พ.ค.2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 จำนวน 1 จุด
ชื่อไฟล์ : 21 พ.ค.2563ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 จำนวน 1 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 21 พ.ค.2563ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 จำนวน 1 จุด../add_file/21 พ.ค.2563ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 จำนวน 1 จุด
ชื่อไฟล์ : 26 พ.ค. 2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 จำนวน 2 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 26 พ.ค. 2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 จำนวน 2 จุด../add_file/26 พ.ค. 2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 จำนวน 2 จุด
ชื่อไฟล์ : 2 มิ.ย.2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 จำนวน 1 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 มิ.ย.2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 จำนวน 1 จุด../add_file/2 มิ.ย.2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 จำนวน 1 จุด
ชื่อไฟล์ : 23 มิ.ย.2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 จำนวน 1 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 23 มิ.ย.2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 จำนวน 1 จุด../add_file/23 มิ.ย.2563 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 จำนวน 1 จุด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนเรื่องยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน โดยมี คณะผู้บริาร พนักงานเจ้าหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร. อสม. ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนเรื่องยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน โดยมี คณะผู้บริาร พนักงานเจ้าหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร. อสม. ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ../add_file/วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนเรื่องยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน โดยมี คณะผู้บริาร พนักงานเจ้าหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร. อสม. ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพแม่น้ำ ลำคลอง ควบคุมผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ บริเวณฝายวัดลำห้วยน้ำหมาน บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพแม่น้ำ ลำคลอง ควบคุมผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ บริเวณฝายวัดลำห้วยน้ำหมาน บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพแม่น้ำ ลำคลอง ควบคุมผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ บริเวณฝายวัดลำห้วยน้ำหมาน บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการทำฝายกระสอบทราย บ้านส้าน หมู่ที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยยพร้อมเพรียงกัน ณ ลำห้วยส้าน บ้านส้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการทำฝายกระสอบทราย บ้านส้าน หมู่ที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยยพร้อมเพรียงกัน ณ ลำห้วยส้าน บ้านส้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการทำฝายกระสอบทราย บ้านส้าน หมู่ที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยยพร้อมเพรียงกัน ณ ลำห้วยส้าน บ้านส้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการทำฝายกระสอบทราย บ้านส้าน หมู่ที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยยพร้อมเพรียงกัน ณ ลำห้วยส้าน บ้านส้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการทำฝายกระสอบทราย บ้านส้าน หมู่ที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยยพร้อมเพรียงกัน ณ ลำห้วยส้าน บ้านส้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการทำฝายกระสอบทราย บ้านส้าน หมู่ที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยยพร้อมเพรียงกัน ณ ลำห้วยส้าน บ้านส้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการทำฝายกระสอบทราย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลำห้วยน้ำหมาน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการทำฝายกระสอบทราย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลำห้วยน้ำหมาน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการทำฝายกระสอบทราย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลำห้วยน้ำหมาน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพสินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพสินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน../add_file/วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพสินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน
ชื่อไฟล์ : วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพสินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพสินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน../add_file/ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพสินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน
ชื่อไฟล์ : วันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2562 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ด้านชุมชน บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 และบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2562 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ด้านชุมชน บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 และบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2562 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ด้านชุมชน บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 และบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยาภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อระเบียบ กฎหมาน แนวทางการปฏิบัติภารกิจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยาภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อระเบียบ กฎหมาน แนวทางการปฏิบัติภารกิจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยาภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อระเบียบ กฎหมาน แนวทางการปฏิบัติภารกิจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เด็กและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเดินรณรงค์ ณ บริเวณถนนภายในบ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เด็กและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเดินรณรงค์ ณ บริเวณถนนภายในบ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เด็กและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเดินรณรงค์ ณ บริเวณถนนภายในบ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 26 กรกฎคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำหมาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 26 กรกฎคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำหมาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 26 กรกฎคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำหมาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 12 - 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2562 โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและระงับไฟป่าเบื้องต้น รวมทั้งจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ณ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 12 - 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2562 โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและระงับไฟป่าเบื้องต้น รวมทั้งจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ณ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 12 - 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2562 โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและระงับไฟป่าเบื้องต้น รวมทั้งจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ณ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนเรื่องยาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงโทษและผลเสียของยาเสพติดและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน ซึ่งมีเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนเรื่องยาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงโทษและผลเสียของยาเสพติดและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน ซึ่งมีเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนเรื่องยาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงโทษและผลเสียของยาเสพติดและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน ซึ่งมีเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อ่างเก็บน้ำน้ำหมานตอนบน อยู่ในเขตบริเวณตอนกลางของวนอุทยานหริรักษ์ ของกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมชลประทาน ได้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบนบริเวณด้านเหนือของอ่าง เป็นภูเขาเตี้ย มีไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่กระจัดกระจาย ทางด้านใต้ของอ่างเป็นภูเขาสูงชัน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 300-500 เมตร สัตว์ป่าสัตว์ป่าที่พบได้แก่ หมูป่า อีเห็น กระรอก ปลา และนกชนิดต่างๆ เป็นต้นป่าและพันธุ์ไม้ แต่ปัจจุบันเริ่มที่จะหายาก พบป่า 2ประเภท คือ ป่าประเภทไม่ผลัดใบ เช่น ป่าดิบแล้ง และป่าประเภทผลัดใบ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าบริเวณหุบเขาและลำห้วยมีความชุ่มชื้นจะมีป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ กระบก ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก เป็นต้น ไม้พื้นล่างได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่รวก ไผ่ข้าวหลาม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ที่มีความพิเศษกว่าการไปกินและพักผ่อนจากที่อื่นคือบรรยากาศที่ร่มเย็น ลมพัดเย็นสบายเมื่อลอยเรือแพอยู่กลางอ่างเก็บน้ำ สำหรับหน้าร้อนแบบนี้แล้ว มันเป็นอะไรที่ดีมากๆ ทั้งได้เอาเท้าแช่น้ำ หรือการลงเล่นน้ำ กระโดดน้ำให้เย็นชื่นใจ พร้อมกับอาหารบ้านๆที่แสนจะอร่อยเป็นที่สุด อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน เป็นอ่างเก็บน้ำสันเขื่อนดิน มีขนาดความจุ 26 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ไร่ สันเขื่อนยาว 800 เมตร สร้างเพื่อการชลประทาน บริเวณอ่างเก็บน้ำมี ทัศนียภาพที่สวยงามของป่าไผ่และภูเขาที่สวยงาม อาหาร มีเมนูหลากหลายมากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกรับประทาน เช่น ปลานิลนึ่งแจ่ว ปลานิลทอด ปลานิลเผา ต้มยำปลา ปลาหมกกระบอก ไก่หมกกระบอก ต้มยำไก่บ้าน ไก่ทอดสมุนไพร กุ้งเต้น กุ้งนอน ส้มตำ ลาบ ยำ และอาหารพื้นบ้านอื่นๆ และนอกจากนี้ยังมีเมนู ท้องถิ่นตามฤดูกาลอีกมากมาย พร้อมกับบรรยากาศนั่งบนแพไม้ไผ่ ล่องออกไปกลางอ่างเก็บน้ำ ชมบรรยากาศ ภูมิทัศน์ ที่สวยงามซึ่งลอมรอบไปด้วยภูเขา และป่าไผ่มากมาย ช่วงเย็นก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดอีกที่หนึ่งของจังหวัดเลย เส้นทางการเดินทาง ให้ขับรถไปทางสาย เลย-ภูเรือประมาณ 5 กิโลเมตร พอถึงบ้านไร่ม่วง จะมีทางแยกเลี้ยวขวา ให้เลี้ยวขวาเข้าไป ตำบลน้ำหมาน ขับรถเข้าไปประมาณ 7 กิโลเมตร ผ่านบริเวณบ้าน ห้วยลวงไซ และบ้านโป่งเบี้ย ก็จะถึงจุดบริการล่องแพของ อ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (บ้านโป่งเบี้ย) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อ่างเก็บน้ำน้ำหมานตอนบน อยู่ในเขตบริเวณตอนกลางของวนอุทยานหริรักษ์ ของกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมชลประทาน ได้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบนบริเวณด้านเหนือของอ่าง เป็นภูเขาเตี้ย มีไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่กระจัดกระจาย ทางด้านใต้ของอ่างเป็นภูเขาสูงชัน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 300-500 เมตร สัตว์ป่าสัตว์ป่าที่พบได้แก่ หมูป่า อีเห็น กระรอก ปลา และนกชนิดต่างๆ เป็นต้นป่าและพันธุ์ไม้ แต่ปัจจุบันเริ่มที่จะหายาก พบป่า 2ประเภท คือ ป่าประเภทไม่ผลัดใบ เช่น ป่าดิบแล้ง และป่าประเภทผลัดใบ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าบริเวณหุบเขาและลำห้วยมีความชุ่มชื้นจะมีป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ กระบก ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก เป็นต้น ไม้พื้นล่างได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่รวก ไผ่ข้าวหลาม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ที่มีความพิเศษกว่าการไปกินและพักผ่อนจากที่อื่นคือบรรยากาศที่ร่มเย็น ลมพัดเย็นสบายเมื่อลอยเรือแพอยู่กลางอ่างเก็บน้ำ สำหรับหน้าร้อนแบบนี้แล้ว มันเป็นอะไรที่ดีมากๆ ทั้งได้เอาเท้าแช่น้ำ หรือการลงเล่นน้ำ กระโดดน้ำให้เย็นชื่นใจ พร้อมกับอาหารบ้านๆที่แสนจะอร่อยเป็นที่สุด อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน เป็นอ่างเก็บน้ำสันเขื่อนดิน มีขนาดความจุ 26 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ไร่ สันเขื่อนยาว 800 เมตร สร้างเพื่อการชลประทาน บริเวณอ่างเก็บน้ำมี ทัศนียภาพที่สวยงามของป่าไผ่และภูเขาที่สวยงาม อาหาร มีเมนูหลากหลายมากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกรับประทาน เช่น ปลานิลนึ่งแจ่ว ปลานิลทอด ปลานิลเผา ต้มยำปลา ปลาหมกกระบอก ไก่หมกกระบอก ต้มยำไก่บ้าน ไก่ทอดสมุนไพร กุ้งเต้น กุ้งนอน ส้มตำ ลาบ ยำ และอาหารพื้นบ้านอื่นๆ และนอกจากนี้ยังมีเมนู ท้องถิ่นตามฤดูกาลอีกมากมาย พร้อมกับบรรยากาศนั่งบนแพไม้ไผ่ ล่องออกไปกลางอ่างเก็บน้ำ ชมบรรยากาศ ภูมิทัศน์ ที่สวยงามซึ่งลอมรอบไปด้วยภูเขา และป่าไผ่มากมาย ช่วงเย็นก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดอีกที่หนึ่งของจังหวัดเลย เส้นทางการเดินทาง ให้ขับรถไปทางสาย เลย-ภูเรือประมาณ 5 กิโลเมตร พอถึงบ้านไร่ม่วง จะมีทางแยกเลี้ยวขวา ให้เลี้ยวขวาเข้าไป ตำบลน้ำหมาน ขับรถเข้าไปประมาณ 7 กิโลเมตร ผ่านบริเวณบ้าน ห้วยลวงไซ และบ้านโป่งเบี้ย ก็จะถึงจุดบริการล่องแพของ อ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (บ้านโป่งเบี้ย) ../add_file/อ่างเก็บน้ำน้ำหมานตอนบน อยู่ในเขตบริเวณตอนกลางของวนอุทยานหริรักษ์ ของกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมชลประทาน ได้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบนบริเวณด้านเหนือของอ่าง เป็นภูเขาเตี้ย มีไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่กระจัดกระจาย ทางด้านใต้ของอ่างเป็นภูเขาสูงชัน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 300-500 เมตร สัตว์ป่าสัตว์ป่าที่พบได้แก่ หมูป่า อีเห็น กระรอก ปลา และนกชนิดต่างๆ เป็นต้นป่าและพันธุ์ไม้ แต่ปัจจุบันเริ่มที่จะหายาก พบป่า 2ประเภท คือ ป่าประเภทไม่ผลัดใบ เช่น ป่าดิบแล้ง และป่าประเภทผลัดใบ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าบริเวณหุบเขาและลำห้วยมีความชุ่มชื้นจะมีป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ กระบก ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก เป็นต้น ไม้พื้นล่างได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่รวก ไผ่ข้าวหลาม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ที่มีความพิเศษกว่าการไปกินและพักผ่อนจากที่อื่นคือบรรยากาศที่ร่มเย็น ลมพัดเย็นสบายเมื่อลอยเรือแพอยู่กลางอ่างเก็บน้ำ สำหรับหน้าร้อนแบบนี้แล้ว มันเป็นอะไรที่ดีมากๆ ทั้งได้เอาเท้าแช่น้ำ หรือการลงเล่นน้ำ กระโดดน้ำให้เย็นชื่นใจ พร้อมกับอาหารบ้านๆที่แสนจะอร่อยเป็นที่สุด อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน เป็นอ่างเก็บน้ำสันเขื่อนดิน มีขนาดความจุ 26 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ไร่ สันเขื่อนยาว 800 เมตร สร้างเพื่อการชลประทาน บริเวณอ่างเก็บน้ำมี ทัศนียภาพที่สวยงามของป่าไผ่และภูเขาที่สวยงาม อาหาร มีเมนูหลากหลายมากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกรับประทาน เช่น ปลานิลนึ่งแจ่ว ปลานิลทอด ปลานิลเผา ต้มยำปลา ปลาหมกกระบอก ไก่หมกกระบอก ต้มยำไก่บ้าน ไก่ทอดสมุนไพร กุ้งเต้น กุ้งนอน ส้มตำ ลาบ ยำ และอาหารพื้นบ้านอื่นๆ และนอกจากนี้ยังมีเมนู ท้องถิ่นตามฤดูกาลอีกมากมาย พร้อมกับบรรยากาศนั่งบนแพไม้ไผ่ ล่องออกไปกลางอ่างเก็บน้ำ ชมบรรยากาศ ภูมิทัศน์ ที่สวยงามซึ่งลอมรอบไปด้วยภูเขา และป่าไผ่มากมาย ช่วงเย็นก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดอีกที่หนึ่งของจังหวัดเลย เส้นทางการเดินทาง ให้ขับรถไปทางสาย เลย-ภูเรือประมาณ 5 กิโลเมตร พอถึงบ้านไร่ม่วง จะมีทางแยกเลี้ยวขวา ให้เลี้ยวขวาเข้าไป ตำบลน้ำหมาน ขับรถเข้าไปประมาณ 7 กิโลเมตร ผ่านบริเวณบ้าน ห้วยลวงไซ และบ้านโป่งเบี้ย ก็จะถึงจุดบริการล่องแพของ อ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (บ้านโป่งเบี้ย)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปและสร้างแกนนำในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปและสร้างแกนนำในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน../add_file/ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปและสร้างแกนนำในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน
ชื่อไฟล์ : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ดำเนินการ "โครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2563" เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน ได้น้อมนำแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและดำเนินชีวิต ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ดำเนินการ "โครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2563" เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน ได้น้อมนำแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและดำเนินชีวิต ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ดำเนินการ "โครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2563" เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน ได้น้อมนำแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและดำเนินชีวิต ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกแก่ประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลน้ำหมานมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกแก่ประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลน้ำหมานมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกแก่ประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลน้ำหมานมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานไดจัด โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอาชีพการทำเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติกแก่ประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลน้ำหมานมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำ หมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานไดจัด โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอาชีพการทำเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติกแก่ประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลน้ำหมานมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำ หมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานไดจัด โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอาชีพการทำเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติกแก่ประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลน้ำหมานมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำ หมานธารา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการอบรมการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและประชาชนในเขตตำบลน้ำหมาน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเฉลียว วงศ์สาวัตร ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการอบรมการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและประชาชนในเขตตำบลน้ำหมาน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเฉลียว วงศ์สาวัตร ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการอบรมการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและประชาชนในเขตตำบลน้ำหมาน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเฉลียว วงศ์สาวัตร ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนบบ้านห้วงลวงไซ หมู่ที่2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนบบ้านห้วงลวงไซ หมู่ที่2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนบบ้านห้วงลวงไซ หมู่ที่2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้เด็กเล็กและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานมีทักษะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โดยมีนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครู เด็กเล็กและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการดังกล่าว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้เด็กเล็กและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานมีทักษะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โดยมีนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครู เด็กเล็กและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการดังกล่าว../add_file/วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้เด็กเล็กและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานมีทักษะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน โดยมีนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครู เด็กเล็กและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ชื่อไฟล์ : วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

ภายในวัดจะมี เจดีย์ธาตุหลวงปู่ซามา อจุตโต (พระผู้ไม่รู้จักนอน) ตั้งอยู่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ผนังอิฐศิลาแลง ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ซามา อจุตโต 

 และเจดีย์บูรพาจารย์ วัดป่าอัมพวัน หลวงปู่คำพวง ขันติโก ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุ ครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ภายในมีรูปเหมือนของครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ พระพุทธรูปไม้เก่าแก่ ปางอุ้มบาตร เป็นศิลปะล้านช้าง

ภายในวัดจะมี เจดีย์ธาตุหลวงปู่ซามา อจุตโต (พระผู้ไม่รู้จักนอน) ตั้งอยู่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ผนังอิฐศิลาแลง ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ซามา อจุตโต 

 และเจดีย์บูรพาจารย์ วัดป่าอัมพวัน หลวงปู่คำพวง ขันติโก ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุ ครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ภายในมีรูปเหมือนของครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ พระพุทธรูปไม้เก่าแก่ ปางอุ้มบาตร เป็นศิลปะล้านช้าง

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

ภายในวัดจะมี เจดีย์ธาตุหลวงปู่ซามา อจุตโต (พระผู้ไม่รู้จักนอน) ตั้งอยู่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ผนังอิฐศิลาแลง ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ซามา อจุตโต 

 และเจดีย์บูรพาจารย์ วัดป่าอัมพวัน หลวงปู่คำพวง ขันติโก ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุ ครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ภายในมีรูปเหมือนของครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ พระพุทธรูปไม้เก่าแก่ ปางอุ้มบาตร เป็นศิลปะล้านช้าง

../add_file/

ภายในวัดจะมี เจดีย์ธาตุหลวงปู่ซามา อจุตโต (พระผู้ไม่รู้จักนอน) ตั้งอยู่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ผนังอิฐศิลาแลง ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ซามา อจุตโต 

 และเจดีย์บูรพาจารย์ วัดป่าอัมพวัน หลวงปู่คำพวง ขันติโก ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุ ครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ภายในมีรูปเหมือนของครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ พระพุทธรูปไม้เก่าแก่ ปางอุ้มบาตร เป็นศิลปะล้านช้าง


ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมงาน "ลอยกระทงล่องแพ สมาน้ำหมาน โป่งเบี้ย ประจำปี พ.ศ.2563" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าชุมชน และ ชมการแสดง - รำเซิ้ง​จากกลุ่มแม่บ้านไร่ม่วง​ - บ้านโป่งเบี้ย - รำดอกไม้ภูเรือ จากหมู่บ้านโป่งเบี้ย - สมาพระแม่คงคาธาราแห่งชีวิต จากโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ - ชุดฟ้อนประทีปกระทงสาย จากโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน - โฟล์คซอง โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมงาน "ลอยกระทงล่องแพ สมาน้ำหมาน โป่งเบี้ย ประจำปี พ.ศ.2563" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าชุมชน และ ชมการแสดง - รำเซิ้ง​จากกลุ่มแม่บ้านไร่ม่วง​ - บ้านโป่งเบี้ย - รำดอกไม้ภูเรือ จากหมู่บ้านโป่งเบี้ย - สมาพระแม่คงคาธาราแห่งชีวิต จากโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ - ชุดฟ้อนประทีปกระทงสาย จากโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน - โฟล์คซอง โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/ขอเชิญร่วมงาน "ลอยกระทงล่องแพ สมาน้ำหมาน โป่งเบี้ย ประจำปี พ.ศ.2563" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าชุมชน และ ชมการแสดง - รำเซิ้ง​จากกลุ่มแม่บ้านไร่ม่วง​ - บ้านโป่งเบี้ย - รำดอกไม้ภูเรือ จากหมู่บ้านโป่งเบี้ย - สมาพระแม่คงคาธาราแห่งชีวิต จากโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ - ชุดฟ้อนประทีปกระทงสาย จากโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน - โฟล์คซอง โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gQHOHJCTue33658.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mzA4buqTue34819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IKNJWFYTue35647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZK8YRsATue93303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LrBMjhvTue93514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mc8zacNTue100140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6ijGC1fTue93740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yHsUYkuTue93823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dxCyHeXTue93916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m6LZpZ0Tue94033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y28ROsiTue94326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xs6p9bnTue94546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WK8y1jnTue94701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OkkTZhyTue94803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lb6bf03Tue94844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jCkggtWTue95014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VEaoaBuTue95427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bh6tB5LTue95546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

ลายพระหัตถ์สมเด็จย่า

ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและทรงเปิด โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ ที่บ้านไร่ม่วง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2514
ทรงบันทึกลงบนสมุดตรวจเยี่ยมว่า “ขอให้โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ จงเจริญ
นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร เล่าเรียน และครูทุกคน
จงมีความสุข ความเจริญ ในทุกคน ขอชมเชยทุกคน ที่ได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนนี้
ด้วยความตั้งใจ สังวาลย์”ทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงลายพระหัตถ์อวยพรแก่ราษฎรบ้านไร่ม่วงแห่งนี้

นายมโน บุเรศรบำรุงการ  เป็นผู้ก่อตั้งและครูใหญ่ในสมัยนั้น

 

 

ลายพระหัตถ์สมเด็จย่า

ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและทรงเปิด โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ ที่บ้านไร่ม่วง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2514
ทรงบันทึกลงบนสมุดตรวจเยี่ยมว่า “ขอให้โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ จงเจริญ
นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร เล่าเรียน และครูทุกคน
จงมีความสุข ความเจริญ ในทุกคน ขอชมเชยทุกคน ที่ได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนนี้
ด้วยความตั้งใจ สังวาลย์”ทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงลายพระหัตถ์อวยพรแก่ราษฎรบ้านไร่ม่วงแห่งนี้

นายมโน บุเรศรบำรุงการ  เป็นผู้ก่อตั้งและครูใหญ่ในสมัยนั้น

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

ลายพระหัตถ์สมเด็จย่า

ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและทรงเปิด โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ ที่บ้านไร่ม่วง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2514
ทรงบันทึกลงบนสมุดตรวจเยี่ยมว่า “ขอให้โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ จงเจริญ
นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร เล่าเรียน และครูทุกคน
จงมีความสุข ความเจริญ ในทุกคน ขอชมเชยทุกคน ที่ได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนนี้
ด้วยความตั้งใจ สังวาลย์”ทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงลายพระหัตถ์อวยพรแก่ราษฎรบ้านไร่ม่วงแห่งนี้

นายมโน บุเรศรบำรุงการ  เป็นผู้ก่อตั้งและครูใหญ่ในสมัยนั้น

 

 

../add_file/

ลายพระหัตถ์สมเด็จย่า

ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและทรงเปิด โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ ที่บ้านไร่ม่วง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2514
ทรงบันทึกลงบนสมุดตรวจเยี่ยมว่า “ขอให้โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ จงเจริญ
นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร เล่าเรียน และครูทุกคน
จงมีความสุข ความเจริญ ในทุกคน ขอชมเชยทุกคน ที่ได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนนี้
ด้วยความตั้งใจ สังวาลย์”ทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงลายพระหัตถ์อวยพรแก่ราษฎรบ้านไร่ม่วงแห่งนี้

นายมโน บุเรศรบำรุงการ  เป็นผู้ก่อตั้งและครูใหญ่ในสมัยนั้น

 

 


ชื่อไฟล์ : ข้อมูลทั่วไป อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2530 แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2533 มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ยาว 668 เมตร สูง 33 เมตร อ่างเก็บน้ำมีครวามจุ 26.5 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นผิวน้ำ 1,540 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกักเก็บน้ำ เพื่อการชลประทาน และเพื่อการบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเทศบาลเมืองเลย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ภายในอ่างเก็บน้ำมีบริการล่องแพ คอยให้บริการอย่างเป็นกันเอง ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้อีกด้วย เหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นนครอบครัวและหมู่เพื่อนฝูง ระหว่างนั่งอยู่ท่ามกลางลำน้ำสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบได้อย่างสวยงาม ที่ตั้ง : บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบล : น้ำหมาน อำเภอ : เมือง จังหวัด : เลย ช่วงเวลาการท่องเที่ยว : ตลอดปี เส้นทาง : ใช้เส้นทาง เลย - ด่านซ้าย ออกจากตัวเมืองไปประมาณ 3.5 กิโลเมตร ถึงบ้านไร่ม่วง มีป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาไปตาม ถนนบ้านไร่ม่วง - บ้านโป่งเบี้ย ประมาณ 6 กิโลเมตร กลุ่มแพ่ที่ให้บริการ - กลุ่มแพแม่บ้านโป่งเบี้ย -กลุ่มล่องแพน้ำหมาน ขนาดแพ - แพขนาดเล็ก บรรจุได้ไม่เกิน 8 คน -แพขนาดกลาง บรรจุได้ไม่เกิน 15 คน -แพขนาดใหญ่ บรรจุได้ไม่เกิน 24 คน อาหาร เป็นอาหารพื้นบ้าน ราคาตามเมนูของกลุ่มหรือนักท่องเที่ยวสามารถนำไปรับประทานเองได้ ศักยภาพในการท่องเที่ยว - มีแพรองรับนักท่องเที่ยว จำนวน 23 ลำ - มีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รอบอ่าง ระยะทาง 1,400 เมตร - มีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวตำบลน้ำหมาน - มีเรือและเสื้อชูชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและป้ายเตือนภัย - มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานในการท่องเที่ยวโดยตรง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลทั่วไป อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2530 แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2533 มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ยาว 668 เมตร สูง 33 เมตร อ่างเก็บน้ำมีครวามจุ 26.5 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นผิวน้ำ 1,540 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกักเก็บน้ำ เพื่อการชลประทาน และเพื่อการบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเทศบาลเมืองเลย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ภายในอ่างเก็บน้ำมีบริการล่องแพ คอยให้บริการอย่างเป็นกันเอง ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้อีกด้วย เหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นนครอบครัวและหมู่เพื่อนฝูง ระหว่างนั่งอยู่ท่ามกลางลำน้ำสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบได้อย่างสวยงาม ที่ตั้ง : บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบล : น้ำหมาน อำเภอ : เมือง จังหวัด : เลย ช่วงเวลาการท่องเที่ยว : ตลอดปี เส้นทาง : ใช้เส้นทาง เลย - ด่านซ้าย ออกจากตัวเมืองไปประมาณ 3.5 กิโลเมตร ถึงบ้านไร่ม่วง มีป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาไปตาม ถนนบ้านไร่ม่วง - บ้านโป่งเบี้ย ประมาณ 6 กิโลเมตร กลุ่มแพ่ที่ให้บริการ - กลุ่มแพแม่บ้านโป่งเบี้ย -กลุ่มล่องแพน้ำหมาน ขนาดแพ - แพขนาดเล็ก บรรจุได้ไม่เกิน 8 คน -แพขนาดกลาง บรรจุได้ไม่เกิน 15 คน -แพขนาดใหญ่ บรรจุได้ไม่เกิน 24 คน อาหาร เป็นอาหารพื้นบ้าน ราคาตามเมนูของกลุ่มหรือนักท่องเที่ยวสามารถนำไปรับประทานเองได้ ศักยภาพในการท่องเที่ยว - มีแพรองรับนักท่องเที่ยว จำนวน 23 ลำ - มีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รอบอ่าง ระยะทาง 1,400 เมตร - มีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวตำบลน้ำหมาน - มีเรือและเสื้อชูชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและป้ายเตือนภัย - มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานในการท่องเที่ยวโดยตรง ../add_file/ข้อมูลทั่วไป อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2530 แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2533 มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ยาว 668 เมตร สูง 33 เมตร อ่างเก็บน้ำมีครวามจุ 26.5 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นผิวน้ำ 1,540 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกักเก็บน้ำ เพื่อการชลประทาน และเพื่อการบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเทศบาลเมืองเลย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ภายในอ่างเก็บน้ำมีบริการล่องแพ คอยให้บริการอย่างเป็นกันเอง ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้อีกด้วย เหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นนครอบครัวและหมู่เพื่อนฝูง ระหว่างนั่งอยู่ท่ามกลางลำน้ำสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบได้อย่างสวยงาม ที่ตั้ง : บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบล : น้ำหมาน อำเภอ : เมือง จังหวัด : เลย ช่วงเวลาการท่องเที่ยว : ตลอดปี เส้นทาง : ใช้เส้นทาง เลย - ด่านซ้าย ออกจากตัวเมืองไปประมาณ 3.5 กิโลเมตร ถึงบ้านไร่ม่วง มีป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาไปตาม ถนนบ้านไร่ม่วง - บ้านโป่งเบี้ย ประมาณ 6 กิโลเมตร กลุ่มแพ่ที่ให้บริการ - กลุ่มแพแม่บ้านโป่งเบี้ย -กลุ่มล่องแพน้ำหมาน ขนาดแพ - แพขนาดเล็ก บรรจุได้ไม่เกิน 8 คน -แพขนาดกลาง บรรจุได้ไม่เกิน 15 คน -แพขนาดใหญ่ บรรจุได้ไม่เกิน 24 คน อาหาร เป็นอาหารพื้นบ้าน ราคาตามเมนูของกลุ่มหรือนักท่องเที่ยวสามารถนำไปรับประทานเองได้ ศักยภาพในการท่องเที่ยว - มีแพรองรับนักท่องเที่ยว จำนวน 23 ลำ - มีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รอบอ่าง ระยะทาง 1,400 เมตร - มีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวตำบลน้ำหมาน - มีเรือและเสื้อชูชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและป้ายเตือนภัย - มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานในการท่องเที่ยวโดยตรง
ชื่อไฟล์ : v2N6G4CMon20611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iMJyUmYTue21523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จำหน่าย:กรอบรูปหลุยส์ กรอบไฟเบอร์กลาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พานพุ่มเงินพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ ตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ ซุ้มติดสะพานลอย ซุ้มคล่อมถนน เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งานไฟจราจร ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง ถังขยะขนาดต่างๆ เสื้อโปโลพร้อมปักโลโก้หน่วยงาน บริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ ติดต่อ คุณบอย โทร.089-2043733 Line ID = boyinterframe หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/0fU3P5cP25 E-mail: flagandframe@hotmail.co.th เว็ปไซต์ www.boyinterframe.com ชมผลงานที่ทั่วประเทศแล้วได้ที่ www.facebook.com/Boyinterframe file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จำหน่าย:กรอบรูปหลุยส์ กรอบไฟเบอร์กลาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พานพุ่มเงินพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ ตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ ซุ้มติดสะพานลอย ซุ้มคล่อมถนน เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งานไฟจราจร ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง ถังขยะขนาดต่างๆ เสื้อโปโลพร้อมปักโลโก้หน่วยงาน บริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ ติดต่อ คุณบอย โทร.089-2043733 Line ID = boyinterframe หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/0fU3P5cP25 E-mail: flagandframe@hotmail.co.th เว็ปไซต์ www.boyinterframe.com ชมผลงานที่ทั่วประเทศแล้วได้ที่ www.facebook.com/Boyinterframe ../add_file/จำหน่าย:กรอบรูปหลุยส์ กรอบไฟเบอร์กลาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พานพุ่มเงินพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ ตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ ซุ้มติดสะพานลอย ซุ้มคล่อมถนน เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งานไฟจราจร ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง ถังขยะขนาดต่างๆ เสื้อโปโลพร้อมปักโลโก้หน่วยงาน บริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ ติดต่อ คุณบอย โทร.089-2043733 Line ID = boyinterframe หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/0fU3P5cP25 E-mail: flagandframe@hotmail.co.th เว็ปไซต์ www.boyinterframe.com ชมผลงานที่ทั่วประเทศแล้วได้ที่ www.facebook.com/Boyinterframe
ชื่อไฟล์ : FOBmkvEFri32824.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เชิญเที่ยวงานเทศกาล ศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ภายในงานมีการจัดสวนไม้ดอก ไม้ประดับ นับแสนต้น อุโมงค์ดอกไม้ ไฟประดับ สีสันตระกาลตา การจัดแสดงภาพวาดจากศูนย์ศิลป์สิรินธร มุมศิลปะจากศิลปินท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการจัดแสดง จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าเกษตร ณ ลานดอกไม้ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เชิญเที่ยวงานเทศกาล ศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ภายในงานมีการจัดสวนไม้ดอก ไม้ประดับ นับแสนต้น อุโมงค์ดอกไม้ ไฟประดับ สีสันตระกาลตา การจัดแสดงภาพวาดจากศูนย์ศิลป์สิรินธร มุมศิลปะจากศิลปินท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการจัดแสดง จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าเกษตร ณ ลานดอกไม้ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย../add_file/เชิญเที่ยวงานเทศกาล ศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ภายในงานมีการจัดสวนไม้ดอก ไม้ประดับ นับแสนต้น อุโมงค์ดอกไม้ ไฟประดับ สีสันตระกาลตา การจัดแสดงภาพวาดจากศูนย์ศิลป์สิรินธร มุมศิลปะจากศิลปินท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการจัดแสดง จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าเกษตร ณ ลานดอกไม้ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : kzas7BjMon30722.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FCEZ0ZEMon31458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 82CL0eIMon32429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TQX9Dq6Mon114647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูลทั่วไปของตำบลน้ำหมาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอข้อมูลทั่วไปของตำบลน้ำหมาน../add_file/ขอข้อมูลทั่วไปของตำบลน้ำหมาน
ชื่อไฟล์ : 3LyZQuMTue34059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KCywLSYWed15706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5whUzcJThu35239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XoSCrujThu14358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RHKYNbpThu33947.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QDvIVp9Thu23122.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นำโดยคณะบริหารและนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน มอบสังกะสี ช่วยเหลือ นางหนูไกล่ สมบูรณ์ บ้านเลขที่ 264 บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุวาตภัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นำโดยคณะบริหารและนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน มอบสังกะสี ช่วยเหลือ นางหนูไกล่ สมบูรณ์ บ้านเลขที่ 264 บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุวาตภัย../add_file/วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นำโดยคณะบริหารและนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน มอบสังกะสี ช่วยเหลือ นางหนูไกล่ สมบูรณ์ บ้านเลขที่ 264 บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุวาตภัย
ชื่อไฟล์ : b5bdxINMon105751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kZN33tmMon110216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vc4lEJHTue103645.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นำโดยนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้มอบสังกะสีช่วยเหลือนายวิลัย สุวรรณสิงห์ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ณ บ้านเลขที่ 215 บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นำโดยนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้มอบสังกะสีช่วยเหลือนายวิลัย สุวรรณสิงห์ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ณ บ้านเลขที่ 215 บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย../add_file/เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นำโดยนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้มอบสังกะสีช่วยเหลือนายวิลัย สุวรรณสิงห์ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ณ บ้านเลขที่ 215 บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : 4LuPPqXFri93905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cBGkWLzThu112616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZieGV9aTue111136.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ศูนพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนเพื่อพัฒนาความพร้อม ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ.2564 เว้นวันหยุดราชการ คุณสมบัติ - มีสัญชาติไทย - เกิดก่อน วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 - มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร - สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด - รูปถ่ายเด็ก 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป - รูปถ่ายผู้ปกครอง จำนวน 2 รูป สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย #ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานหมายเลขโทรศัพท์ 0-4287-0048 คุณครูเนาวรัตน์ พันธุตา 043-345-3529 คุณครูประครอง ศรีบุรินทร์ 083-335-9277 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศูนพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนเพื่อพัฒนาความพร้อม ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ.2564 เว้นวันหยุดราชการ คุณสมบัติ - มีสัญชาติไทย - เกิดก่อน วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 - มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร - สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด - รูปถ่ายเด็ก 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป - รูปถ่ายผู้ปกครอง จำนวน 2 รูป สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย #ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานหมายเลขโทรศัพท์ 0-4287-0048 คุณครูเนาวรัตน์ พันธุตา 043-345-3529 คุณครูประครอง ศรีบุรินทร์ 083-335-9277../add_file/ศูนพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนเพื่อพัฒนาความพร้อม ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ.2564 เว้นวันหยุดราชการ คุณสมบัติ - มีสัญชาติไทย - เกิดก่อน วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 - มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร - สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด - รูปถ่ายเด็ก 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป - รูปถ่ายผู้ปกครอง จำนวน 2 รูป สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย #ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานหมายเลขโทรศัพท์ 0-4287-0048 คุณครูเนาวรัตน์ พันธุตา 043-345-3529 คุณครูประครอง ศรีบุรินทร์ 083-335-9277
ชื่อไฟล์ : 7iUAghrWed112132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3aUlqkOWed10211.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่​ 23 มีนาคม​ พ.ศ.2564​ เวลา​ 09.00 น.​ องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บ​ลน​้ำหมาน​ ได้​จัด​ทำโครงการ​บำรุงและส่งเสริม​การประกอบอาชีพของประชาชนการฝึกอาชีพการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก​ลายไม้​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564​ ขึ้น​ เพื่อเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลน้ำหมานมีอาชีพเสริม​ทั้งยังเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชนได้อีกด้วย​ โดยมีคณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาองค์การบริหาร​ หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่​ ประชาชนตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว​ ณ​ ห้องประชุมน้ำหมานธารา​ ชั้น2 องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บลน้ำหมาน​ อำเภอเมืองเลย​ จังหวัดเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่​ 23 มีนาคม​ พ.ศ.2564​ เวลา​ 09.00 น.​ องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บ​ลน​้ำหมาน​ ได้​จัด​ทำโครงการ​บำรุงและส่งเสริม​การประกอบอาชีพของประชาชนการฝึกอาชีพการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก​ลายไม้​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564​ ขึ้น​ เพื่อเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลน้ำหมานมีอาชีพเสริม​ทั้งยังเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชนได้อีกด้วย​ โดยมีคณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาองค์การบริหาร​ หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่​ ประชาชนตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว​ ณ​ ห้องประชุมน้ำหมานธารา​ ชั้น2 องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บลน้ำหมาน​ อำเภอเมืองเลย​ จังหวัดเลย../add_file/เมื่อวันที่​ 23 มีนาคม​ พ.ศ.2564​ เวลา​ 09.00 น.​ องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บ​ลน​้ำหมาน​ ได้​จัด​ทำโครงการ​บำรุงและส่งเสริม​การประกอบอาชีพของประชาชนการฝึกอาชีพการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก​ลายไม้​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564​ ขึ้น​ เพื่อเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลน้ำหมานมีอาชีพเสริม​ทั้งยังเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชนได้อีกด้วย​ โดยมีคณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาองค์การบริหาร​ หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่​ ประชาชนตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว​ ณ​ ห้องประชุมน้ำหมานธารา​ ชั้น2 องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บลน้ำหมาน​ อำเภอเมืองเลย​ จังหวัดเลย
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/narmmarn.loei file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/narmmarn.loei../add_file/https://www.facebook.com/narmmarn.loei
ชื่อไฟล์ : JtgvfbTMon12245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IEgMpqvMon41847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5Vu6AANThu23047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gX3pu35Thu30409.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 27 เมษายน เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unit ปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานพลังงานจังหวัดเลย โดยได้แนะนำวิธีการลดใช้พลังงาน และพลังงานทดแทน กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และได้รับความสนใจจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 27 เมษายน เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unit ปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานพลังงานจังหวัดเลย โดยได้แนะนำวิธีการลดใช้พลังงาน และพลังงานทดแทน กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และได้รับความสนใจจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก../add_file/ เมื่อวันที่ 27 เมษายน เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ Energy Mobile Unit ปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานพลังงานจังหวัดเลย โดยได้แนะนำวิธีการลดใช้พลังงาน และพลังงานทดแทน กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และได้รับความสนใจจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก
ชื่อไฟล์ : fmE3GEfThu31308.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 24 มีนาคม​ พ.ศ.2564 เวลา​ 14.00​ น.​องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บลน้ำหมาน​ ได้จัดทำโครงการ​ ป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย​ อายุ​ 2- 4 ปี​ ในศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บลน้ำหมานขึ้น​ เพื่อให้ครู​ บุคลากร​ทางการศึกษา​ และผู้ปกครอง​ มีความรู้​ในการช่วยเหลื​อชีวิต​จากการจมน้ำตามหลักการช่วยเหลือสากล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 24 มีนาคม​ พ.ศ.2564 เวลา​ 14.00​ น.​องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บลน้ำหมาน​ ได้จัดทำโครงการ​ ป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย​ อายุ​ 2- 4 ปี​ ในศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บลน้ำหมานขึ้น​ เพื่อให้ครู​ บุคลากร​ทางการศึกษา​ และผู้ปกครอง​ มีความรู้​ในการช่วยเหลื​อชีวิต​จากการจมน้ำตามหลักการช่วยเหลือสากล../add_file/เมื่อวันที่ 24 มีนาคม​ พ.ศ.2564 เวลา​ 14.00​ น.​องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บลน้ำหมาน​ ได้จัดทำโครงการ​ ป้องกันการจมน้ำเด็กปฐมวัย​ อายุ​ 2- 4 ปี​ ในศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บลน้ำหมานขึ้น​ เพื่อให้ครู​ บุคลากร​ทางการศึกษา​ และผู้ปกครอง​ มีความรู้​ในการช่วยเหลื​อชีวิต​จากการจมน้ำตามหลักการช่วยเหลือสากล
ชื่อไฟล์ : VtnvQ3hThu31600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZthVvpFThu32512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fpDLaPJThu35432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : TRO66VMFri20236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : https://goo.gl/maps/j9sNKrPX1DxK68d18 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://goo.gl/maps/j9sNKrPX1DxK68d18../add_file/https://goo.gl/maps/j9sNKrPX1DxK68d18
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xpb4Ae3Fri21423.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GhVasnMFri22113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rXP3jXJFri22224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KpSTYtBFri22831.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ciJu1MSFri23637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gusbe61Fri23844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iVAXcqmFri23856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ByMp3l3Fri24317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qsuERmfFri24703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oJctzc2Fri30235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hGWyJixThu112900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dQZQYC8Thu113327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fBseRr3Thu120804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ 042-870048 โทรสาร 042-870048 อีเมลล์ : saraban@narmmarn.go.th เว็บไซต์ www. narmmarn.go.th https://www.facebook.com/narmman.loei อีเมลล์ : narmman@gmail.com file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ 042-870048 โทรสาร 042-870048 อีเมลล์ : saraban@narmmarn.go.th เว็บไซต์ www. narmmarn.go.th https://www.facebook.com/narmman.loei อีเมลล์ : narmman@gmail.com ../add_file/ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 392 หมู่ที่ 1 บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ 042-870048 โทรสาร 042-870048 อีเมลล์ : saraban@narmmarn.go.th เว็บไซต์ www. narmmarn.go.th https://www.facebook.com/narmman.loei อีเมลล์ : narmman@gmail.com
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wzzyMzDThu14716.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cl64DLDThu20205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vyz2hVLThu24142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JeCN4ORThu24757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VCNvIwzThu24923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2BIzf1WThu31835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1KFIVl5Thu25819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3zTzBxYThu30106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aL9S5LRThu32459.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q8iSM94Thu33100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jKvA9A9Thu40559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : awvgOE0Thu40835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UjMqAOUThu41350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v813Q6JThu41707.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MvWUzzrFri91724.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TyUz8wcFri92916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B8mwtOZFri93115.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n1sxwIkFri94111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jnU2zHlFri100027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LsygYWaFri100252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ssfM87xFri101149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AB1L0rmFri101555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ ๕ จำนวน ๑ จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ ๕ จำนวน ๑ จุด../add_file/๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ ๕ จำนวน ๑ จุด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0sGRGb8Fri103414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ikl7MvAFri104441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oemaCRWFri104642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : eGn84YeFri110111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4MWVHGTFri112502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ECl51myFri13521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q0KEPWkFri13734.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9qfRNqQWed81218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4r8rJ8QFri15142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UxY9YvpFri21611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kbrW1mbFri23946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JaocnUXFri24459.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iulYEitFri24558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4d4ywg2Fri24807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7O5BDZ1Fri25104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ijp2YbrFri31208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qOU1Tg2Fri33248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UDQQpDtWed125634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VIkRxHxWed110833.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MQItMgpTue84844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YyUyOt7Tue90307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u7BKzBxTue91444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9G37LkcTue104857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sSOr5l3Wed14358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dOnPeVpTue105213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : OqptVo3Tue20550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://line.me/ti/g2/L5H1E2ne_piUgYTLkebVhw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://line.me/ti/g2/L5H1E2ne_piUgYTLkebVhw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5...../add_file/https://line.me/ti/g2/L5H1E2ne_piUgYTLkebVhw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5...
ชื่อไฟล์ : pJnB6BFTue13413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7mV8xHiTue25250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dKQtB4JTue34428.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qi3l0G1Tue34918.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pLuiYoRTue35253.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6U3OSxSTue40100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K503bmfTue45832.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติการขุดดิน2543 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติการขุดดิน2543../add_file/พระราชบัญญัติการขุดดิน2543
ชื่อไฟล์ : Jovt0bVTue50017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร../add_file/พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ชื่อไฟล์ : GgoGkChTue50202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543../add_file/พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543
ชื่อไฟล์ : V5qxE1qTue50643.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s1EjadvWed92152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2Cagh2WWed92825.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r2gj9K1Wed93431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bVIV6gkWed105510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 3MPKuZaWed93807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fKeO8cFThu13455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v3KF3X4Wed95216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uAQ8AXtWed105000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BztoaReThu111320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WbMd9s2Wed105342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s4WYrhgThu13705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lzx71bcWed10849.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tDqijSxWed12619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ryU7GF5Wed14607.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mlFBPyRWed32510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ๑ ก.พ.๒๕๖๔ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่๖ จำนวน ๑ จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๑ ก.พ.๒๕๖๔ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่๖ จำนวน ๑ จุด../add_file/๑ ก.พ.๒๕๖๔ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่๖ จำนวน ๑ จุด
ชื่อไฟล์ : ๕ มี. ค. ๖๔ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่๑ จำนวน ๒ จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๕ มี. ค. ๖๔ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่๑ จำนวน ๒ จุด../add_file/๕ มี. ค. ๖๔ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่๑ จำนวน ๒ จุด
ชื่อไฟล์ : ๙ มี. ค. ๖๔ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่่๔ จำนวน ๑ จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๙ มี. ค. ๖๔ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่่๔ จำนวน ๑ จุด../add_file/๙ มี. ค. ๖๔ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่่๔ จำนวน ๑ จุด
ชื่อไฟล์ : wK4pt0RWed54425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OaarvToWed54713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IRa4BynThu105139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1 มี. ค.2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ / จำนวน 1 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 มี. ค.2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ / จำนวน 1 จุด../add_file/1 มี. ค.2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ / จำนวน 1 จุด
ชื่อไฟล์ : 9 เม. ย. 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่1 จำนวน 1 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 9 เม. ย. 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่1 จำนวน 1 จุด../add_file/9 เม. ย. 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่1 จำนวน 1 จุด
ชื่อไฟล์ : 9 เม. ย. 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่6 จำนวน 2 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 9 เม. ย. 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่6 จำนวน 2 จุด../add_file/9 เม. ย. 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่6 จำนวน 2 จุด
ชื่อไฟล์ : 22 เม. ย. 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 6 จำนวน 1 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 22 เม. ย. 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 6 จำนวน 1 จุด../add_file/22 เม. ย. 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 6 จำนวน 1 จุด
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 29 เม. ย. 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 2 จำนวน 1 จุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 29 เม. ย. 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 2 จำนวน 1 จุด../add_file/29 เม. ย. 2564 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 2 จำนวน 1 จุด
ชื่อไฟล์ : qgfpEcfThu95133.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564../add_file/กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ยหมู่ที่ 3 เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน และใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในจังหวัดเลย มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26.5 ล้าน ลบ.ม. อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 12 กม. ซึ่งปัจจุบันประชาชนบ้านโป่งเบี้ยได้รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มแพขึ้นมา เพื่อบริการล่องแพ อาหาร เครื่องดื่ม แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องแพชมธรรมชาติ โดยมีกลุ่มแพทั้งหมด จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแพบ้านโป่งเบี้ย และกลุ่มแพพอเพียง มีแพให้บริการทั้งหมด จำนวน 45 ลำ รายละเอียดดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ยหมู่ที่ 3 เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน และใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในจังหวัดเลย มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26.5 ล้าน ลบ.ม. อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 12 กม. ซึ่งปัจจุบันประชาชนบ้านโป่งเบี้ยได้รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มแพขึ้นมา เพื่อบริการล่องแพ อาหาร เครื่องดื่ม แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องแพชมธรรมชาติ โดยมีกลุ่มแพทั้งหมด จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแพบ้านโป่งเบี้ย และกลุ่มแพพอเพียง มีแพให้บริการทั้งหมด จำนวน 45 ลำ รายละเอียดดังนี้ ../add_file/อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ยหมู่ที่ 3 เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน และใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในจังหวัดเลย มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26.5 ล้าน ลบ.ม. อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 12 กม. ซึ่งปัจจุบันประชาชนบ้านโป่งเบี้ยได้รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มแพขึ้นมา เพื่อบริการล่องแพ อาหาร เครื่องดื่ม แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องแพชมธรรมชาติ โดยมีกลุ่มแพทั้งหมด จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแพบ้านโป่งเบี้ย และกลุ่มแพพอเพียง มีแพให้บริการทั้งหมด จำนวน 45 ลำ รายละเอียดดังนี้
ชื่อไฟล์ : ภายในวัดจะมี เจดีย์ธาตุหลวงปู่ซามา อจุตโต (พระผู้ไม่รู้จักนอน) ตั้งอยู่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ผนังอิฐศิลาแลง ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ซามา อจุตโต และเจดีย์บูรพาจารย์ วัดป่าอัมพวัน หลวงปู่คำพวง ขันติโก ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุ ครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ภายในมีรูปเหมือนของครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ พระพุทธรูปไม้เก่าแก่ ปางอุ้มบาตร เป็นศิลปะล้านช้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ภายในวัดจะมี เจดีย์ธาตุหลวงปู่ซามา อจุตโต (พระผู้ไม่รู้จักนอน) ตั้งอยู่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ผนังอิฐศิลาแลง ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ซามา อจุตโต และเจดีย์บูรพาจารย์ วัดป่าอัมพวัน หลวงปู่คำพวง ขันติโก ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุ ครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ภายในมีรูปเหมือนของครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ พระพุทธรูปไม้เก่าแก่ ปางอุ้มบาตร เป็นศิลปะล้านช้าง ../add_file/ ภายในวัดจะมี เจดีย์ธาตุหลวงปู่ซามา อจุตโต (พระผู้ไม่รู้จักนอน) ตั้งอยู่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ผนังอิฐศิลาแลง ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ซามา อจุตโต และเจดีย์บูรพาจารย์ วัดป่าอัมพวัน หลวงปู่คำพวง ขันติโก ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุ ครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ภายในมีรูปเหมือนของครูบาอาจารย์องค์ต่าง ๆ พระพุทธรูปไม้เก่าแก่ ปางอุ้มบาตร เป็นศิลปะล้านช้าง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ลายพระหัตถ์สมเด็จย่า ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและทรงเปิด โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ ที่บ้านไร่ม่วง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2514 ทรงบันทึกลงบนสมุดตรวจเยี่ยมว่า “ขอให้โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ จงเจริญ นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร เล่าเรียน และครูทุกคน จงมีความสุข ความเจริญ ในทุกคน ขอชมเชยทุกคน ที่ได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนนี้ ด้วยความตั้งใจ สังวาลย์”ทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงลายพระหัตถ์อวยพรแก่ราษฎรบ้านไร่ม่วงแห่งนี้ นายมโน บุเรศรบำรุงการ เป็นผู้ก่อตั้งและครูใหญ่ในสมัยนั้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลายพระหัตถ์สมเด็จย่า ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและทรงเปิด โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ ที่บ้านไร่ม่วง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2514 ทรงบันทึกลงบนสมุดตรวจเยี่ยมว่า “ขอให้โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ จงเจริญ นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร เล่าเรียน และครูทุกคน จงมีความสุข ความเจริญ ในทุกคน ขอชมเชยทุกคน ที่ได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนนี้ ด้วยความตั้งใจ สังวาลย์”ทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงลายพระหัตถ์อวยพรแก่ราษฎรบ้านไร่ม่วงแห่งนี้ นายมโน บุเรศรบำรุงการ เป็นผู้ก่อตั้งและครูใหญ่ในสมัยนั้น ../add_file/ ลายพระหัตถ์สมเด็จย่า ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและทรงเปิด โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ ที่บ้านไร่ม่วง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2514 ทรงบันทึกลงบนสมุดตรวจเยี่ยมว่า “ขอให้โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ จงเจริญ นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร เล่าเรียน และครูทุกคน จงมีความสุข ความเจริญ ในทุกคน ขอชมเชยทุกคน ที่ได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนนี้ ด้วยความตั้งใจ สังวาลย์”ทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงลายพระหัตถ์อวยพรแก่ราษฎรบ้านไร่ม่วงแห่งนี้ นายมโน บุเรศรบำรุงการ เป็นผู้ก่อตั้งและครูใหญ่ในสมัยนั้น
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 1. พัฒนาตำบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก (2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ (7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (2) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (12) การท่องเที่ยว (13) การผังเมือง อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปรสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 1. พัฒนาตำบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก (2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ (7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (2) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (12) การท่องเที่ยว (13) การผังเมือง อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และก