องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
account_box สำนักปลัด(ข้าราชการประจำ)
(นายชานุวัฒน์ พรทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0811833634,042870048
(นางสาวกรรณิการ์ หงษ์โยธี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0879509273,042870048
(นางเยาวรัตน์ นิมิตสุวโรจน์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0811839093,042870048
(นางมุกดา สุวรรณชัย)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0847919087,042870048
(นายณกรณ์ ดานุรักษ์)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0899437974,042870048
(นางธนิสร กมลบวรคติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0807492869,042870048
(นางประครอง ศรีบุรินทร์)
ครู
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0833359277,042870048
นางสาวเนาวรัตน์ พันธุตา)
ครู
E-mail admin@narmmarn.go.th : 0833453529,042870048