messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
place ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ***************************** ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลอื่น 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลกกดู่, เสี้ยว, เมือง, นาอาน, กกทอง สภาพภูมิศาสตร์ ตำบลน้ำหมานมีพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ระดับ 200 - 400 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง เป็นภูเขาเตี้ยเป็นลอนลูกคลื่น ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีแม่น้ำสายสำคัญจำนวน 3 สาย คือ ห้วยน้ำหมาน , ห้วยสีเสียด , ห้วยส้าน ตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเลย และอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอภูเรือ ระยะทางที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเลย ประมาณ 5 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ดังนี้ ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกดู่ ทิศใต้มี อาณาเขตติดต่อกับตำบลเสี้ยว ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมือง และตำบลนาอาน ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกกทอง ที่ดิน/ที่สาธารณประโยชน์ ตำบลน้ำหมาน มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 45,625 ไร่ หรือ 73 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ - พื้นที่ทางการเกษตร 18,472 ไร่ - พื้นที่การประมง 7,640 ไร่ - พื้นที่สาธารณประโยชน์ 199 ไร่ - พื้นที่อยู่อาศัย 913 ไร่ - พื้นที่ป่าไม้ ห้วยหนอง คลองบึง 14,500 ไร่ - พื้นที่อื่นๆ 3,901 ไร่ การคมนาคม / การสื่อสาร ตำบลน้ำหมานมีเส้นทางติดต่อกับอำเภอเมืองเลย โดยใช้เส้นทางต่าง ๆ ดังนี้ 1. ถนนสายโป่งเบี้ย – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง, ออกสู่ถนนสายเลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี 2. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – หนองผักก้าม ระยะทาง 11 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยาง 5 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง 3. ถนนสายส้าน – ออกถนนทางหลวงจังหวัดเลย – อำเภอท่าลี่ ตรงกิโลเมตรที่ 23 บ้านท่าเปิบ ตำบลกกดู่ เข้าสู่อำเภอเมืองเลย ระยะทาง 27 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี 4. ถนนสายส้าน – ห้วยสีเสียด – ห้วยลวงไซ – ไร่ม่วง – ออกสู่ถนน เลย – ด่านซ้าย ระยะทาง 12 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางตลอดสาย ใช้ได้ตลอดปี แหล่งท่องเที่ยว ตำบลน้ำหมานมีแหล่งท่องเที่ยวของตำบล 3 แห่ง คือ 1. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 มีพื้นที่รับน้ำ จำนวน 26 ล้าน ลบ.ม. ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีกลุ่มแพแม่บ้านให้บริการอาหาร – เครื่องดื่ม และให้เช่าเรือนแพชมบรรยากาศ รอบอ่างที่มีทิวทัศน์สวยงาม 2. ภูหวด ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 3. ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ส่ง ระบบสาธารณูปโภค - มีระบบน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน - มีระบบไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ข้อมูลเฉพาะ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการชุมชน ตำบลน้ำหมาน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยแยกออกมาจากตำบลเสี้ยว และตำบลเมือง ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ส่วนชื่อตำบลเรียกตาม “ ห้วยน้ำหมาน” ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านในตำบลหลายหมู่บ้าน มีต้นกำเนิดจากภูผาหมาน ที่ตำบลกกทอง เป็นที่มาของห้วยน้ำหมานและชื่อตำบล ตำบลน้ำหมานมีกำนันดำรงตำแหน่งทั้งหมด 6 คน ดังนี้ 1. นายรินทร์ ช่วยศิริ ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2514 – 2523 2. นายรอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2523 – 2532 3. นายสนั่น จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 – 2542 4. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2542 – 2547 5. นายอุดร ศิริหล้า ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2547 – 2551 6. นายเลิศ จันทนา ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2551 – 2555 7. นายประครอง ศรีเพชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – 2559 8. นายประมวล แก้วกัณหา ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน ประชากร 4,021 คน โบราณสถาน สถานที่ประวัติศาสตร์ 9 แห่ง (สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา) - วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 - วัดป่าภูฝาย บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 - วัดโพนบรรพตวนาราม บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 - วัดป่าห้วยลวงไซ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 - วัดโพนค่าย บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 - วัดศรีโนนเมือง บ้านส้าน หมู่ที่ 4 - วัดป่าอรัญญวาสี บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 - วัดภูหวด บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6 - วัดซำบุ่น บ้านไร่ม่วงใต้ หมู่ที่ 6 ข้อมูลด้านสาธารณสุข จำนวนสถานบริการสาธารณสุข มีจำนวน 1 แห่ง จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข มีจำนวน 4 คน สมุนไพรพื้นบ้าน / ความเชื่อในการรักษาโรคชาวบ้านตำบลน้ำหมาน มีสมุนไพรพื้นบ้าน ได้แก่ ขมิ้น,ไพร,หว่านหางจรเข้,ชุมเห็ดเทศ,ฟ้าทะลายโจน,หญ้าหนวดแมว,เสลดพังพอน,ใบกระเพรา,สับประรด,สาบเสือ,ขิง,ข่า เป็นต้น ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อในวีธีการรักษาแบบชาวบ้าน อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลด้านการศึกษา จำนวนและสถานที่ตั้งของการศึกษา - มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง - มีศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตสำคัญ พืชเศรษฐกิจ - สับปะรด ยางพารา ลูกเดือย ข้าว ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง เป็นต้น - มีตลาดริมทางบ้านไร่ม่วง - มีร้านค้าชุมชน 2 แห่ง คือ บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 และบ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ข้อมูลด้านการปกครองท้องถิ่น จำนวนหน่วยการปกครองในพื้นที่ - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นักการเมืองท้องถิ่นและบุคลากรในท้องถิ่น - คณะผู้บริหารท้องถิ่น มีจำนวน 4 คน - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 12 คน - บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 26 คน

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน